Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

Notice ID: NEW2094593

Notice effective from
26th May 2021 to 25th June 2021

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
ADRAN l4(1)(A)(FEL YI DIWYGIWYD)
CROWN ROAD LLANFRECHFA CWMBRAN
GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2021
HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu gwneud Gorchymyn, nid llai na saith niwrnod ar 61 dyddiad yr Hysbysiad hwn, a fydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Crown Road, Llanfrechfa, Cwmbran.
Mae'r ffordd amgen ar hyd B4236 Caerleon Road a A4042 Turnpike Road. Cedwir mynediad i drigolion a gwasanaethau brys cyhyd ag sy'n rhesymol ymarferol.
Mae'r gwaharddiad yn angenrheidiol oherwydd bod gwaith yn cael ei wneud neu fe fwriedir i waith gael ei wneud ar neu'n agos at y ffordd i fynd at geblau yn y ffordd a thorri coed.
Bydd y Gorchymyn arfaethedig mewn grym o 08:00 i 18:00 dydd Sul 6 Mehefin 2021 am I diwrnod ac unrhyw ddiwmodau eraill yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod nad yw'n fwy na 18 mis.
Dyddiwyd: 26 Mai 202l
Nigel Aurelius, Prif Weithredwr Dros Dro, Y GanoKan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
SECTION 14 (l)(A) (AS AMENDED)
CROWN ROAD LLANFRECHFA CWMBRAN
TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2021
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Crown Road, Llanfrechfa, Cwmbran.
The alternative route is along B4236 Caerleon Road and A4042 Turnpike Road. Access for residents and emergency services will be maintained as far as is reasonably practicable.
The prohibition is necessary because works are being or are proposed to be executed on or near the road to access cabling in the carriageway and cut back trees.
The proposed Order will operate from 08:00 to 18:00 Sunday 6th June 2021 for I day and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.
Dated: 26th May 2021
Nigel Aurelius, Acting Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2094593.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices