Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

THE M4 MOTORWAY (JUNCTION 25A (GROVE PARK) TO JUNCTION 28 (TREDEGAR PARK), NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICLES WITH A WEIGHT IN EXCESS OF 44 TONNES) ORDER 2021

Notice ID: NEW2101880

Notice effective from
28th May 2021 to 27th June 2021

HYSBYSIAD STATUDOL
I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru
STATUTORY NOTICE
For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov. wales
Llywodraeth Cymru Welsh Government
GORCHYMYN TRAFFORDD YR M4 (CYFFORDD 25A (GROVE PARK) I
GYFFORDD 28 (PARC TREDEGAR), CASNEWYDD) (GWAHARDD
CERBYDAU SY'N PWYSO MWY NA 44 O DUNELLI DROS DRO) 2021
Mae Gweinidogion Cymru wedi gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Mae angen y Gorchymyn er mwyn gwneud gwaith strwythurol ar Bont Afon Ebwy ar draffordd yr M4 yn Sir Casnewydd.
Effaith y Gorchymyn fydd gwahardd dros dro bob cerbyd sy'n pwyso mwy na 44 o dunelli, ac eithrio'r rhai a ddefnyddir ar gyfer y gwaith, rhag mynd ar y darnau o draffordd yr M4 a bennir yn yr Atodlen i'r Hysbysiad hwn. Disgrifir y llwybrau eraill hefyd yn yr Atodlen i'r Hysbysiad hwn.
Disgwylir y bydd y gwaharddiad, y codir arwyddion priodol yn ei gylch, mewn grym o 0:01 o'r gloch ar 29 Mai 2021 am 18 mis ar y mwyaf neu hyd nes y symudir yr arwyddion traffig dros dro ymaith yn barhaol.
Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r Hysbysiad ar wefan Llywodraeth Cymru ar

https://llyw.cymru/

gorch myn ion-ffyrdd
J SADDLER, Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru
YR ATODLEN
Gwahardd Dros Dro bob Cerbyd sy'n pwyso mwy na 44 o Dunelli
1. Y darn o gerbytffordd tua'r dwyrain traffordd yr M4 sy'n ymestyn o drwyniad ffisegol y ffordd ymadael tua'r dwyrain wrth Gyffordd 28 hyd at drwyniad ffisegol y ffordd ymuno tua'r dwyrain wrth Gyffordd 27 (Highcross), gan gynnwys y ffordd ymuno tua'r dwyrain wrth Gyffordd 28.

Y llwybr arall yw mynd ar yr A48 tua'r dwyrain i ailymuno 3'r M4 tua'r dwyrain wrth Gyffordd 24.

2. Y darn o gerbytffordd tua'r gorllewin traffordd yr M4 sy'n ymestyn o drwyniad ffisegol y ffordd ymadael tua'r gorllewin wrth Gyffordd 25A hyd at drwyniad ffisegol y ffordd ymuno tua'r gorllewin wrth Gyffordd 28.

Y llwybr arall yw mynd ar yr A48 tua'r gorllewin i ailymuno 9'r M4 tua'r gorllewin wrth Gyffordd 28.

Neu fel arall, o Gyffordd 25A mynd tua'r dwyrain i Gyffordd 24 i ddilyn y llwybr dargyfeiriol a ddisgrifir yn 2 uchod.
3. Y darn cyfan o'r ffordd ymuno tua'r gorllewin o'i chyffordd a" phrif gerbytffordd gylchredol Cyffordd

a"
26 hyd at ei chyffordd 3'r brif gerbytffordd tua'r gorllewin.

Y llwybr arall yw mynd ar yr M4 tua'r dwyrain i Gyffordd 24 i ddilyn y llwybr dargyfeiriol a ddisgrifir yn 2 uchod.

4. Y darn cyfan o'r ffordd ymuno tua'r gorllewin o'i chyffordd § phrif gerbytffordd gylchredol Cyffordd

27 hyd at ei chyffordd 3'r brif gerbytffordd tua'r gorllewin.

Y llwybr arall yw mynd ar yr M4 tua'r dwyrain i Gyffordd 24 i ddilyn y llwybr dargyfeiriol a ddisgrifir ym mharagraff 2 uchod.

THE M4 MOTORWAY (JUNCTION 25A (GROVE PARK) TO JUNCTION 28 (TREDEGAR PARK), NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF VEHICLES WITH A WEIGHT IN EXCESS OF 44 TONNES) ORDER 2021
The Welsh Ministers have made an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984 which is necessary to undertake structure works on Ebbw River Bridge on the M4 motorway in the County of Newport.
The effect of the Order will be to temporarily prohibit all vehicles with a weight in excess of 44 tonnes, other than those being used for the works, from proceeding on the lengths of the M4 motorway specified in the Schedule to this Notice. The alternative routes are also described in the Schedule to this Notice.
It is expected that the prohibition, which will be signed accordingly, will be in force from 0:01 hours on 29 May 2021 for a maximum duration of 18 months or until the temporary traffic signs are permanently removed.
A copy of the Order and Notice can be viewed on the Welsh Government's website at

https://gov.wales/

road-orders
J SADDLER, Transport Welsh Government
SCHEDULE
Temporary Prohibition of all Vehicles with a weight in excess of 44 Tonnes and Alternative Routes
1. The length of the eastbound carriageway of the M4 motorway that extends from the physical nosing of the eastbound exit slip road at Junction 28 to the physical nosing of the eastbound entry slip road at Junction 27 (Highcross), including the eastbound entry slip road at Junction 28.

The alternative route is via the A48 eastbound to re-join the M4 eastbound at Junction 24.
2. The length of the westbound carriageway of the M4 motorway that extends from the physical nosing of the westbound exit slip road at Junction 25A to the physical nosing of the westbound entry slip road at Junction 28.

The alternative route is via the A48 westbound to re-join the M4 westbound at Junction 28.
Or alternatively, from Junction 25A proceed eastbound to Junction 24 to follow the diversion route described at 2. above.
3. The entire length of the westbound entry slip road from its junction with the main circulatory carriageway of Junction 26 to its junction with the main westbound carriageway.

The alternative route is via the M4 eastbound to Junction 24 to follow the diversion route described at 2. above.
4. The entire length of the westbound entry slip road from its junction with the main circulatory carriageway of Junction 27 to its junction with the main westbound carriageway.

The alternative route is via the M4 eastbound to Junction 24 to follow the diversion route described at 2. above.

Attachments

NEW2101880.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.