Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (DRUIDSTONE ROAD, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2021

Notice ID: NEW2096551

Notice effective from
31st May 2021 to 30th June 2021

NEWPORT CITY COUNCIL (DRUIDSTONE ROAD, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2021

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along Druidstone Road from its junction of Ty -Winch Road to its junction with Tyla Lane

The alternative route is via Coal Pit Lane -A48 Newport Road - Wern Fawr Lane - Tyr Winch Road.

The reason for making the order is to allow gas mains replacement as road width is too narrow to allow passing traffic whilst undertaking excavation works. The proposed order will be operative from 07 June 2021 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed by 09 August 2021. Pedestrian access will be maintained at all times. Emergency vehicle access will be not be available and the alternative routes should be followed

Enquiries should be sent to

conveyancing.team@newport.gov.ukDated: 31 May 2021

G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (DRUIDSTONE ROAD, CASNEWYDD) (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2021

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd, wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), wedi gwneud gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd Druidstone Road o'r gyffordd gyda Ty -Winch Road i'r gyffordd gyda Tyla Lane.

Y llwybr gwahanol fydd drwy Coal Pit Lane -A48 Heol Casnewydd - Lon Wern Fawr - Tyr Winch Road.Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw galluogi adnewyddu'r prif gyflenwad nwy gan fod y ffordd yn rhy gul i ganiatau traffig i fynd heibio pan fo gwaith cloddio'n digwydd.. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 07 Mehefin 2021 a bydd yn parhau i fod mewn grym am gyfnod heb fod yn hwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith a gynigir wedi'i gwblhau, pa un bynnag fydd gyntaf. Disgwylir i'r holl waith gael ei gwblhau erbyn 09 Awst 2021. Bydd y ffordd ar agor i gerddwyr ar bob adeg. Ni fydd mynediad i gerbydau brys a dylid dilyn y llwybrau gwahanolDylid anfon ymholiadau at

conveyancing.team@newport.gov.ukDated: 31 Mai 2021

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NEW2096551.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices