Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (MILLBROOK LANE, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2021

Notice ID: NEW2096503

Notice effective from
31st May 2021 to 30th June 2021

NEWPORT CITY COUNCIL (MILLBROOK LANE, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2021

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) and all other enabling powers has made an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Millbrook Lane outside Reservoir House for a length of 300 metres, in both directions. The alternative route will be via Trostry Lane and Usk Road. The reason for making the order is to allow works to be carried out. The proposed order will be operative from 7 June 2021 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed by 9* August 2021. Pedestrian access will be maintained at all times and emergency vehicle access will be made quickly available. Access will be available for residents at all times.

The order and a map showing the affected roads can be requested by emailing conveyancing.

team@newport.gov.uk

.

Dated: 31 May 2021

G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (MILLBROOK LANE, CASNEWYDD) (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2021

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd, wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), wedi gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag gyrru ar hyd Millbrook Lane y tu allan i Reservoir House am 300 metr, i'r ddau gyfeiriad. Y ffordd amgen i gerbydau fydd ar hyd Trostry Lane ac Usk Road. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw caniatau i waith gael ei wneud. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 7 Mehefin 2021 a bydd yn parhau i fod mewn grym am gyfnod heb fod yn hwy na 18 mis neu nes bydd y gwaith a gynigir wedi'i gwblhau, pa un bynnag fydd gyntaf. Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau erbyn 09 Awst 2021. Bydd mynediad i gerddwyr drwy'r adeg a chaiff cerbydau brys fynediad ar fyrder. Bydd mynediad i breswylwyr ar bob adeg.

Gellir gofyn am y gorchymyn a map sy'n dangos y ffordd yr effeithir ami drwy e-bostio conveyancing.

team@newport.gov.uk

.

Dated: 31 Mai 2021

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NEW2096503.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices