Search for more Public Notices in your area
Natural Resources Wales
Licensing

Water Resources (Transitional Provisions) Regulations 2017

Notice ID: NEW2106997

Notice effective from
4th June 2021 to 4th July 2021

£U Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales

Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales

Rheoliadau Adnoddau Dwr (Darpariaethau Trosiannol) 2017

Rhoddir hysbysiad trwy hyn, yn unol a Pharagraff 8, Rhan 2 o'r Atodlen i Reoliadau Adnoddau Dwr (Darpariaethau Trosiannol) 2017 a Pharagraff 2 o Atodlen 2 o Reoliadau Adnoddau Dwr (Tynnu Dwr a'i Gronni) 2006, fod Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwneud cais i Weinidogion Cymru i drwyddedu'r tyniadau dwr canlynol a oedd wedi'u hesemptio'n flaenorol.

Cyfeirnod cais PAN-008566, am drwydded drosglwyddo i dynnu dwr o afon Ebwy yng ngorsaf bwmpio Sandy Lane, Dyffryn, Casnewydd, yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol ST 29752 858652, at ddiben ei drosglwyddo i ffos ddraenio Pont-y-cwcw yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol ST 29705 85617, a hynny heb ei ddefnyddio at ddiben arall rhwng y ddau leoliad, ar gyfer rheoli Ardal Draenio Mewnol Gwastadeddau Gwent, rhwng mis Ebrill a mis Medi yn gynhwysol ym mhob blwyddyn.

Cyfeirnod cais PAN-008567, am drwydded drosglwyddo i dynnu dwr o ffos gyflenwi Doc Casnewydd yn allfa Pont-y-cwcw, Dyffryn, Casnewydd, yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol ST 29379 85847, at ddiben ei drosglwyddo i ffos ddraenio Pont-y-cwcw yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol ST 30080 84737 a hynny heb ei ddefnyddio at ddiben arall rhwng y ddau leoliad, ar gyfer rheoli Ardal Draenio Mewnol Gwastadeddau Gwent, rhwng mis Ebrill a mis Medi yn gynhwysol ym mhob blwyddyn.

Gallwch weld y dogfennau cais am ddim ar ein cofrestr gyhoeddus ar-lein yn https:Apublicregister. naturalresources.wales. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnodau cais a restrir uchod, neu gallwch ofyn am gopi o'r wybodaeth gennym. Gallai hyn gymryd amser i brosesu a gallai fod tal.

Os ydych yn dymuno gofyn am gopi o gais neu wneud sylw arno, mae'n rhaid ichi ei wneud yn ysgrifenedig, gan ddyfynnu enw"rymgeisydd a rhif cyfeirnod y cais, i Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaeth Trwyddedu, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 OTP, neu drwy anfon e-bost at

permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk

erbyn 02/07/2021 fan bellaf.

Pan fydd cyfnod y sylwadau wedi dod i ben, bydd gan Cyfoeth Naturiol Cymru yr hawl i dderbyn trwydded sy'n awdurdodi'r cynnig, y bernir ei fod wedi'i ganiatau, oni bai fod Gweinidogion Cymru, naill ai o ganlyniad i unrhyw sylw a wnaed mewn perthynas a'r cynnig neu fel arall, yn cyfarwyddo neu'n gofyn bod cais yn cael ei wneud iddyn nhw.

Am ragor o wybodaeth, gweler adran ymgynghoriadau ein gwefan yn https^naturalresources.wales/neu ffoniwch ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid ar 0300 0653000 (dydd Llun - dydd Gwener, 9am-5pm).

Water Resources (Transitional Provisions) Regulations 2017

Notice is hereby given, in accordance with Paragraph 8 Part 2 of the Schedule to the Water Resources (Transitional Provisions) Regulations 2017 and Paragraph 2 of Schedule 2 of the Water Resources (Abstraction and Impounding) Regulations 2006 that Natural Resources Wales is applying to the Welsh Ministers to licence the following previously exempt abstractions.

Application reference PAN-008566, for a transfer licence to abstract water from the River Ebbw at Sandy Lane Pumping Station, Duffryn, Newport, at National Grid Reference ST 29752 85652 for the purpose of transferring it without intervening use to the Pont Y Cwcw Reen at National Grid Reference ST 29705 85617, for management of the Gwent Levels Internal Drainage District, between April and September inclusive in each year.

Application reference PAN-008567, for a transfer licence to abstract water from the Newport Dock Feeder at the Pont Y Cwcw offtake, Duffryn, Newport at National Grid Reference ST 29379 85847 for the purpose of transferring it without intervening use to the Pont Y Cwcw Branch Reen, at National Grid Reference ST 30080 84737, for management of the Gwent Levels Internal Drainage District, between April and September inclusive in each year.

You can see the application documents free of charge, on our on-line public register at

https://

publicregister.naturalresources.wales/. You can search for the documents using the application reference numbers listed above, or you can request a copy of the information from us. This may take time to process and there could be a charge.

If you wish to request a copy of an application or comment on it, you must do so in writing, quoting the name of the applicant and application reference number to Natural Resources Wales, Permitting Service, Cambria House, 29 Newport Road, Cardiff, CF24 OTP or by email to permittingconsultations@naturalresourceswales.

gov.uk

by no later than 02/07/2021.

After expiry of the period for representations, Natural Resources Wales will be entitled to the grant of a licence which authorises the proposal which shall be deemed to be granted, unless the Welsh Ministers, either in consequence of any representations made with respect to the proposal or otherwise, directs or requires an application to be made to them.

For further information please see the consultations section of our website http:/^naturalresources.wales or call our Customer Care Centre 0300 0653000 (Mon-Fri, 9am-5pm).

Attachments

NEW2106997.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices