Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (YNYS Y FRO RESERVOIRS, NEWPORT No. 2 -FOOTPATH NO. 406/3/1) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2020

Notice ID: NEW2107156

Notice effective from
8th June 2021 to 8th July 2021

NEWPORT CITY COUNCIL (YNYS Y FRO RESERVOIRS, NEWPORT No. 2 -FOOTPATH NO. 406/3/1) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2020 Notice is hereby given that Newport City Council has received authority from the Welsh Ministers under section 15(5) of the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended by the Road Traffic (Temporary Restrictions) Act 1991) for the extension of the 'Newport City Council (Ynys Y Fro Reservoirs, Newport No. 2 - Footpath No. 406/3/1) (Temporary Footpath Closure) Order 2020' Order. The Order became operative on 17 June 2020 and would have expired on 16 December 2020 but was extended up to and including 16 June 2021 and is now extended further up to and including 16 December 2021 or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. The effect of the order is to prohibit any person from proceeding along Restricted Byway 406/3/1 near Ynys y Fro Reservoirs, Newport. The reason for making the order is to complete ground investigation works associated with wider maintenance works to reservoirs. The alternative route is along Cwm Lane, Footpaths 406/36, 406,25, Pare Y Brain Road and 406/26. Any queries can be sent to

Conveyanclng.Team@newport.gov.ukDated: 08 June 2021

G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR

GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (CRONFEYDD DWR YNYS Y FRO, CASNEWYDD Rhif 2 - LLWYBR TROED RHIF 406/3/1) (CAU LLWYBR CERDDED DROS DRO) 2020

Hysbysir drwy hyn bod Cyngor Dinas Casnewydd wedi derbyn awdurdod gan weinidogion Cymru dan adran 15(5) Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Traffig Ffyrdd (Cyfyngiadau Dros Dro) 1991) i ymestyn Gorchymyn 'Cyngor Dinas Casnewydd (Cronfeydd Dwr Ynys y Fro, Casnewydd Rhif2-LlwybrCerdded Rhif406/3/1) (Cau Llwybr Cerdded Dros Dro) 2020'. Daeth y Gorchymyn yn weithredol ar 17 Mehefin 2020 a byddai wedi dod i ben ar 16 Rhagfyr 2020 ond cafodd ei ymestyn hyd at a Chan gynnwys 16 Mehefin 2021 ac mae nawr wedi ei ymestyn ymhellach hyd at a chan gynnwys 16 Rhagfyr 2021 neu hyd nes y bydd y gwaith y cynigir ei wneud wedi'i gwblhau, pa un bynnag yw'r cynharaf. Bydd y gorchymyn yn gwahardd unrhyw berson rhag mynd ar hyd Cilffordd Cyfyngedig 406/3/1 ger Cronfeydd Dwr Ynys y Fro, Casnewydd. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw er mwyn cwblhau gwaith archwilio tir sy'n gysylltiedig a gwaith cynnal a chadw ehangach i gronfeydd dwr. Mae'r llwybr amgen ar hyd Cwm Lane, llwybrau troed 406/36, 406/25, Pare y Brain Road a 406/26. Gellir anfon unrhyw ymholiadau at

Conveyancing.Team@newport.gov.ukDyddiad: 08 Mehefin 2021

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig Casnewydd, NP20 4UR

Attachments

NEW2107156.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices