Search for more Public Notices in your area
Natural Resources Wales
Licensing

TRANSFER FOR ABSTRACTION

Notice ID: NEW2113794

Notice effective from
16th June 2021 to 16th July 2021

Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales
TYNNU DWR AR GYFER El DROSGLWYDDO Rheoliadau Adnoddau Dwr (Darpariaethau Troslannol) 2017
Rheoliadau Adnoddau Dwr (Darpariaethau Troslannol) 2017
Rhoddir hysbysiad trwy hyn, yn unol a Pharagraff 8, Rhan 2 o'r Atodlen i Reoliadau Adnoddau Dwr CDarpariaethau Trosiannol) 2017, bod Glandwr Cymru wedi cyflwyno cais i Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer trwyddedu proses tynnu dwr a oedd wedi'i hesemptio'n flaenorol. Mae'r cais ar gyfer trwydded drosglwyddo i dynnu dwr o Trosnant Brook yn Trosnant, Pont-y-pwl, Torfaen yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol SO 28609 00570 at ddibenion ei drosglwyddo i Gamlas Sir Fynwy ac Aberhonddu yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol SO 2940S 00307 trwy gydol y flwyddyn, a hynny heb ei ddefnyddio fel arall rhwng y ddau leoliad.
Gallwch weld y dogfennau cais am ddim ar ein cofrestr gyhoeddus ar-lein yn https:/faublicregister. naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio manylion y cais isod, neu gallwch ofyn am gopTau o'r wybodaeth gennym. Gall hyn gymryd amser i brosesu ac mae'n bosib y codir tal.
Os ydych yn dymuno gofyn am gopi o gais neu wneud sylw arno, mae'n rhaid ichi ei wneud yn ysgrifenedig, gan ddyfynnu enwV ymgeisydd a rhif cyfeirnod y cais, sef PAN-006999, i Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaeth Trwyddedu, Ty Cambria, Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 OTP, neu drwy anfon e-bost at

permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk

erbyn 14.07.2021 fan bellaf.
Am ragor o wybodaeth, gweler adran ymgynghoriadau ein gwefan yn https:/'naturalresources.wales/?lang=cy1 neu ffoniwch ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid ar 0300 0653000 (dydd Llun - dydd Gwener, 9am-5pm).
TRANSFER FOR ABSTRACTION
Water Resources (Transitional Provisions) Regulations 2017
Notice is hereby given, in accordance with Paragraph 8 Part 2 of the Schedule to the Water Resources (Transitional Provisions) Regulations 2017 that an application has been made to Natural Resources Wales by Canal & River Trust to licence a previously exempt abstraction. The application is for a transfer licence to abstract water from Trosnant Brook at Trosnant, Pontypool, Torfaen at National Grid Reference SO 28609 00570 for the purpose of transferring it without intervening use to the Monmouthshire & Brecon Canal at National Grid Reference SO 29405 00307, all year. You can see the application documents free of charge, on our on-line public register at

https:Apublicregister.naturalresources.wa

les/. You can search for the documents using the application details below or you can request a copy of the information from us. This may take time to process and there could be a charge.
If you wish to request a copy of the application or comment on it, you must do so in writing, quoting the name of the applicant and Reference Number PAN-006999 to Natural Resources Wales, Permitting Service, Cambria House, 29 Newport Road, Cardiff, CF24 OTP or by email to permittingconsultations@naturalresourceswales.

gov.uk

by no later than 14.07.2021. For further information please see the consultations section of our website httpi/'naturalresources. wales/?lang=en or call our Customer Care Centre 0300 0653000 (Mon-Fri, 9am-5pm).

Attachments

NEW2113794.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices