Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (EAST DOCK ROAD, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2021

Notice ID: NEW2114246

Notice effective from
17th June 2021 to 17th July 2021

NEWPORT CITY COUNCIL (EAST DOCK ROAD, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2021
NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends, not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along:
(A) East Dock Road, along the westbound carriageway, from its junction of Usk Way to the entrance of Blaina Wharf Public House and,

(B) The Junction of East Dock Road and Alicia Crescent, for thirty square metres.

The alternative routes will be: (A) and (B) via Usk Way and East Dock Road The reason for making the order is to install a new drainage connection. The proposed order will be operative from 1 July 2021 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed 1 July - 15* July 2021 for closure A and 16,h July -30th July 2021 for closure B. Pedestrian access will be maintained at all times and emergency vehicle access will be made quickly available. Access will be available for residents at all times.
Dated: 17 June 2021
The Order, and a map showing the affected roads may be inspected at the offices of Newport City Council, Civic Centre, Newport during normal office hours Monday to Friday by prior appointment or copies can be provided by email. Enquiries should be sent to

conveyancing.team@newport.gov.uk


G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR
GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (EAST DOCK ROAD, CASNEWYDD) (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2021
HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd, wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), mewn dim llai na 7 diwrnod i ddyddiad yr Hysbysiad hwn, yn bwriadu gwneud gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd:
(A) East Dock Road, ar hyd y Ifln gerbydau tua'r gorllewin, o'r gyffordd ag Usk Way i fynedfa Tafarn Blaina Wharf a,

(B) Cyffordd East Dock Road ac Alicia Crescent, am 30 metr sgwar.

Bydd y llwybrau amgen fel a ganlyn: (A) a (B) drwy Usk Way ac East Dock Road Gwneir y gorchymyn er mwyn gosod cysylltiad draenio newydd. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 1 Gorffennaf 2021 a bydd yn aros mewn grym am gyfnod na fydd yn hwy na 18 mis neu tan gwblhau'r gwaith y bwriedir ei gyflawni, pa un bynnag a ddaw gyntaf. Rhagwelir y caiff y gwaith ei gwblhau rhwng 1 Gorffennaf a 15 Gorffennaf 2021 yn achos A a 16 Gorffennaf a 30 Gorffennaf 2021 yn achos B. Cynhelir mynediad i gerddwyr ar bob amser a gwneir mynediad cyflym i gerbydau brys. Bydd mynediad i breswylwyr ar bob adeg.
Dyddiad: 17 Mehefin 2021
Gellir archwilio'r Gorchymyn, ynghyd a map yn dangos y ffyrdd yr effeithir arnynt yn swyddfeydd Cyngor Dinas Casnewydd yn y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd yn ystod oriau swyddfa arferol o ddydd Llun i ddydd Gwener drwy apwyntiad neu gellir darparu coplau drwy e-bost. Dylid anfon ymholiadau at

conveyancing.team@newport.gov.uk


G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NEW2114246.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices