Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF PUBLIC PATH ORDER TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990 SECTION 257 NEWPORT CITY COUNCIL UNREGISTERED PUBLIC FOOTPATH AT DEVON PLACE SUBWAY

Notice ID: NEW2121882

Notice effective from
23rd June 2021 to 23rd July 2021

NOTICE OF PUBLIC PATH ORDER TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990 SECTION 257 NEWPORT CITY COUNCIL UNREGISTERED PUBLIC FOOTPATH AT DEVON PLACE SUBWAY

The above Order was made on the 21 st June 2021.

The effect of the Order will be to stop up the public footpath running from Point A at Devon Place (GR ST 330906, 188401) through the subway using associated ramps and steps for 164 metres to Point B (GR ST 330912, 188294) at Queensway, as shown on the Order Map.

A digital copy of the Order and the Order Map can be requested by emailing

Conveyancing@newport.gov.uk

and hard copies can be mailed for a fee of £10.00.

Any representations about or objections to the Order may be sent in writing to the Head of Law and Regulation, Newport City Council, Civic Centre, Newport, South Wales NP20 4UR, quoting ref JPE, not later than 23rd July 2021. Please state the grounds on which they are made.

If no such representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, the Newport City Council may confirm the Order as an unopposed order. If the Order is sent to the Welsh Ministers for confirmation any representations and objections which have not been withdrawn will be sent with the Order.

Dated: 23rd June 2021

G D Price

Head of Law and Regulation Newport City Council Civic Centre Newport

South Wales NP20 4UR

HYSBYSIAD O ORCHYMYN LLWYBR CYHOEDDUS DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

ADRAN 257 GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD

LLWYBR TROED CYHOEDDUS HEB El GOFRESTRU YN ISFFORDD DEVON PLACE

Gwnaed y Gorchymyn uchod ar 21 Mehefin 2021.

Effaith y Gorchymyn fydd cau'r llwybr cyhoeddus sy'n rhedeg o Bwynt A yn Devon Place (GR ST 330906, 188401) drwy'r isffordd sy'n defnyddio'r rampiau a'r grisiau cysylltiedig am 164 metr i Bwynt B (GR ST 330912,188294) yn Queensway, fel y dangosir ar fap y Gorchymyn.

Gellir gofyn am gopi digidol o'r Gorchymyn a Map y Gorchymyn drwy e-bostio

Conveyancing@newport.gov.uk

a gallwn anfon copiau caled drwy'r post am ffi o £10.00.

Gellir anfon unrhyw sylwadau am y Gorchymyn neu wrthwynebiadau iddo yn ysgrifenedig at Bennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Cyngor Dinas Casnewydd, y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR, gan ddyfynnu cyfeirnod JPE, heb fod yn hwyrach na 23 Gorffennaf 2021. Nodwch ar ba seiliau rydych yn eu gwneud.

Os na chaiff sylwadau na gwrthwynebiadau o'r fath eu gwneud, neu os caiff rhai a wneir eu tynnu'n fil, gall Cyngor Dinas Casnewydd gadarnhau'r Gorchymyn fel gorchymyn diwrthwynebiad. Os anfonir y Gorchymyn i Weinidogion Cymru i'w gadarnhau, caiff unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau na chawsant eu tynnu'n ol eu hanfon gyda'r Gorchymyn.

Dyddiad: 23 Mehefin 2021

G D Price

Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio

Cyngor Dinas Casnewydd

Y Ganolfan Ddinesig

Casnewydd

De Cymru NP20 4UR

Attachments

NEW2121882.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices