Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (EAST DOCK ROAD, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2021

Notice ID: NEW2118086

Notice effective from
24th June 2021 to 24th July 2021

NEWPORT CITY COUNCIL (EAST DOCK ROAD, NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2021

NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along:

(A) East Dock Road, along the westbound carriageway, from its junction with Usk Way to the entrance of Blaina Wharf Public House and,(B) The Junction of East Dock Road and Alicia Crescent, for thirty square metres.The alternative routes will be: (A) and (B) via Usk Way and East Dock Road. The reason for making the order is to install a new drainage connection. The proposed order will be operative from 01 July 2021 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed 1" July-15,h July 2021 for closure A and 16* July-30,h July 2021 for closure B. Pedestrian access will be maintained at all times and emergency vehicle access will be made quickly available, plating over of excavations may be required. Access will be available for residents at all times.

Dated: 24 June 2020

G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR

GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (EAST DOCK ROAD, CASNEWYDD) (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2021

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd, wrth arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), wedi gwneud gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag gyrru ar hyd:

(A) East Dock Road, ar hyd y Ion gerbydau tua'r gorllewin, o'r gyffordd ag Usk Way i fynedfa Tafarn Blaina Wharf a,(B) Cyffordd East Dock Road ac Alicia Crescent, am 30 metr sgwar.Bydd y llwybrau amgen fel a ganlyn: (A) a (B) drwy Usk Way ac East Dock Road Gwneir y gorchymyn er mwyn gosod cysylltiad draenio newydd. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 01 Gorffennaf 2021 a bydd yn aros mewn grym am gyfnod na fydd yn hwy na 18 mis neu tan gwblhau'r gwaith y bwriedir ei gyflawni, pa un bynnag a ddaw gyntaf. Rhagwelir y caiff y gwaith ei gwblhau rhwng 1 Gorffennaf a 15 Gorffennaf 2021 yn achos A a 16 Gorffennaf a 30 Gorffennaf 2021 yn achos B. Cynhelir mynediad i gerddwyr ar bob amser a gwneir mynediad cyflym i gerbydau brys, a allai olygu rhoi platiau metel dros y cloddiadau. Bydd mynediad i breswylwyr ar bob adeg.

Dyddiad: 24 Mehefin 2020

G □ Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NEW2118086.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices