Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (BISHTON ROAD AND RED HOUSE LANE,

Notice ID: NEW2109106

Notice effective from
30th June 2021 to 30th July 2021

NEWPORT CITY COUNCIL (BISHTON ROAD AND RED HOUSE LANE,
NEWPORT) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2021 NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along Bishton Road, Newport and Red House Lane, Newport (see Schedule 1). Alternative routes are available (see Schedule 2). The reason for making the order is to allow cleaning and relining of the sewer. The proposed order will be operative from 08 July 2021 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. The closure is expected to be in operation on an incremental basis from 08 July 2021 to 08 December 2021 or until the works have been completed. Closed length of road will not be re-opened to any traffic following the hours of daytime working. Safe Pedestrian access will be maintained at all times. Emergency access will be made quickly available with road plates.
SCHEDULE 1
Phase 1 and 2 -
Bishton Road from outside Bwthyn y Berllan to outside The Old Hall for a distance of 245m in length Phase 3 -
Red House lane from its junction of Bishton Road For a distance of 455 metres to the Bishton Level Crossing
SCHEDULE 2
Phase 1 and 2 -
Red House Lane. Wilcrick Lane, Magor Road, Waltwood Road Phase 3 -
Wilcrick Lane, Magor Road, Waltwood Road,
Bishton Road
Dated: 30 June 2021
G D Price, Head of Law and Regulation,
Civic Centre, Newport, NP20 4UR
GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (BISHTON ROAD A RED HOUSE LANE, CASNEWYDD) (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2021 HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd, wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), mewn dim llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, yn bwriadu gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag gyrru ar hyd Bishton Road, Casnewydd a Red House Lane, Casnewydd (gweler Atodlen 1). Mae llwybrau eraill ar gael (gweler Atodlen 2). Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw caniatau glanhau ac ail-leinio'r garthffos. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 08 Gorffennaf 2021 a bydd yn aros mewn grym am gyfnod na fydd yn hwy na 18 mis neu tan fydd y gwaith y bwriedir ei gyflawni wedi ei gwblhau, pa un bynnag a ddaw gyntaf. Disgwylir i'r cau fod yn weithredol ar sail gynyddrannol o 8 Gorffennaf 2021 tan 8 Rhagfyr 2021 neu hyd nes y bydd y gwaith wedi ei gwblhau. Ni fydd rhan y ffordd fydd wedi cau yn cael ei hail-agor i draffig ar 01 oriau gwaith y dydd. Bydd mynediad diogel i gerddwyr ar gael bob adeg. Bydd mynediad brys ar gael yn gyflym gyda phlatiau ffordd. ATODLEN 1 Cam 1 a 2 -
Bishton Road o du allan i Fwthyn y Berllan i du allan i'r Hen Neuadd am bellter o 245m. Cam 3 -
Red House Lane o'i chyffordd a Bishton Road am bellter o 455 metr i Groesfan Wastad Bishton.
ATODLEN 2
Cam 1 a 2 -
Red House Lane. Wilcrick Lane, Magor Road, Waltwood Road Cam 3 -
Wilcrick Lane, Magor Road, Waltwood Road,
Bishton Road
Dyddiad: 30 Mehefin 2021
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,
Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NEW2109106.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices