Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE OF DISPOSAL OF PUBLIC OPEN SPACE LAND

Notice ID: NEW2127499

Notice effective from
30th June 2021 to 30th July 2021

NOTICE OF DISPOSAL OF PUBLIC OPEN SPACE LAND
HYSBYSIAD GWAREDU TIR CYHOEDDUS AGORED
In accordance with the provisions of section 123 (2A) of the Local Government Act 1972 notice is given that Newport City Council intends to dispose of part of the open space known as Kelly Road Park, namely a triangular shaped parcel adjacent to 39 Bryngwyn Road, Newport, by way of a transfer. A plan showing the approximate location of the affect­ed land may be obtained by contacting the Council's Conveyancing Team at email address Conveyancing.

Team@newport.gov.uk

. Members of the public who wish to comment or object to the proposed disposal of the land should send their comments or objection in writing either to the email address stated above or to the Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport NP20 4UR (reference: Conveyancing Team) by 5 pm on 21 July 2021.
Dated 30 June 2021
G D Price, Head of Law and Regulation, Newport City Council
Yn unol a darpariaethau adran 123 (2A) Deddf Llywodraeth Leol 1972 rhoddir hysbysiad bod Cyngor Dinas Casnewydd yn bwriadu gwaredu rhan o'r man agored a elwir yn Kelly Park Road, sef Main driongl o dir wrth 39 Bryngwyn Road, Casnewydd, drwy drosglwyddiad. Gellir gweld cynllun yn dangos lleoliad bras y tir a effeithir drwy gysylltu a Thlm Trawsgludo'r Cyngor yn

Conveyancing.Team@newport.gov.uk

. Dylai aelodau'r cyhoedd sydd am gyflwyno sylwadau neu wrthwynebiad i'r trosglwyddiad tir arfaethedig anfon sylwadau neu wrthwynebiad yn ysgrifenedig naill i'r cyfeiriad e-bost uchod neu i Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR (cyfeirnod: TTm Trawsgludo) erbyn 5pm ar 21 Gorffennaf 2021.
30 Mehefin 2021
G D Price Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Cyngor Dinas Casnewydd

Attachments

NEW2127499.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices