Search for more Public Notices in your area
Natural Resources Wales
Planning

Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012

Notice ID: NEW2145471

Notice effective from
16th July 2021 to 15th August 2021

Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales

Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012

HYSBYSIAD O DAN ERTHYGL10 O GAIS AM GANIATAD CYNLLUNIO (i'w gyflwyno i berchennog* neu denant** neu i'w gyhoeddi mewn papur newydd (ac, os yw'r awdurdod cynllunio lleol yn cynnal un, ar ei wefan))

Datblygiad arfaethedig yn (a) Llwybr llinellol sy'n ymestyn o Kingfisher Walk ym mhen mwyaf gogleddol y cynllun (Dwyrain: 332629 a Gogledd: 188673) i Waith Trin Carthffosiaeth Nash ym mhen mwyaf deheuol y cynllun (Dwyrain: 333559 a Gogledd: 184128). Mae'r rhan fwyaf o safle'r cais wedi'i leoli i'r dwyrain o Afon Wysg, sy'n meddiannu Hawl Dramwy Gyhoeddus Llwybr Arfordir Cymru gerllaw Coronation Park, Coronation Road ac Ystad Ddiwydiannol Felnex. Mae elfennau eraill o safle'r cais yn cael eu defnyddio gan ddefnyddiau tir diwydiannol ac argloddiau rheilffordd yn ardal Llyswyry yng Nghasnewydd. Rwy'n rhoi hysbysiad bod (b) Cyfoeth Naturlol Cymru (CNC) yn gwneud cais i (c) Cyngor Dlnas Casnewydd am ganiatSd cynllunio ar gyfer (d) 'Adeiladu Cynllun Amddiffyn Rhag Llifogydd Stryd Stephenson, sy'n cynnwys adeiladu 6 wal llifogydd (concrit a phentwr dalenni), argloddiau a llwybrau wedi'u hadnewyddu gan gynnwys Llwybr Arfordir Cymru, llifddor i'r brlffordd, ffordd iieddfu llifogydd newydd 0.7 cilometr o hyd, codiadau tir wedi'u lleoleiddio a gwelliannau i geuffosydd i leihau'r tebygolrwydd o berygl llifogydd lianwoi o Afon Wysg a gwaith tirlunio ar hyd y llwybr ac yn Coronation Park, Casnewydd'. Gall aelodau o'r cyhoedd archwilio copi'au o'r:

? cais cynllunio ■ cynlluniau? a dogfennau eraill a gyflwynwyd gydag efAr-lein yn (e)

httpstfpubIicaccess.newport.gov.uk/onIme

. appllcatlons/search.do?actlon=slmple&searchType=Appllcatlon

"Os na allwch chi gael gafael ar y dogfennau yn electronig,

gallwch ofyn am gop'i'au o'r wybodaeth hon drwy anfon e-bost i

i

stephensonstreet@naturalresources.wales

Dylai unrhyw un sy'n dymuno cyflwyno sylwadau am y cais hwn

gyflwyno'r rhain ar-lein neu drwy e-bost i

planning@newport.gov.ukerbyn (f) S Awst 2021

? ystyr "perchennog" yw person sydd a buddiant rhydd-ddaliad neu fuddiant lesddaliad nad yw ei dymor dod i ben yn llai na saith mlynedd neu, yn achos datblygiad sy'n cynnwys ennill neu weithio mwynau, person sydd a hawl i fuddiant mewn mwyn yn y tir (ac eithrio olew, nwy, glo, aur neu arian).** ystyr "tenant" yw tenant amaethyddol, fel y'i diffinnir yn adran 65(8) o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, o dir y mae unrhyw ran ohono wedi'i chynnwys yn y tir mae'r cais yn ymwneud ag ef. Llofnodwyd:

Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order 2012

NOTICE UNDER ARTICLE 10 OF APPLICATION FOR PLANNING PERMISSION (to be served on an owner* or a tenant**or to be published in a newspaper (and, where the local planning authority maintain one, on their website))

Proposed development at (a) Linear route extending from Kingfisher Walk at the northernmost extent of the scheme (Easting: 332629 and Northing: 188673) ranging to the Nash Sewerage Treatment Works at the southernmost extent of the scheme (Easting: 333559 and Northing: 184128). The majority of the application site is situated to the east of the River Usk, occupying the Wales Coast Path Public Right of Way (PRoW) adjacent to Coronation Park, Coronation Road and the Felnex Industrial Estate. Other elements of the application site are occupied by industrial land uses and railway embankments situated within the Liswerry district of Newport. I give notice that (b) Natural Resources Wales (NRW) is applying to (c) Newport City Council

I

for planning permission for (d) 'Construction of the Stephenson Street Flood Defence Scheme, incorporating the construction of 6no. flood walls (concrete and sheet pile), refurbished embankments and paths including the Wales Coast Path, a highway flood gate, a new 0.7km flood relief road, localised ground raising and culvert enhancements to reduce the chance of tidal flood risk from the River Usk and landscaping works along the route and at Coronation Park, Newport'. Members of the public may inspect copies of:

? the planning application? the plans? and other documents submitted with itOnline at (e)

httpstfpublicaccess.newport.gov.uk/onIine

. appllcatlons/search.do?actlon=slmple&searchType=Appllcatlon

"If you are unable to access the documents electronically you may

request copies of this information by email to

stephensonstreet@naturaIresources.waIes

Anyone who wishes to make representations about this application

should submit these online or by email

toplanning@newport.gov.ukby (f) 5 August 2021

? "owner" means a person having a freehold interest or a leasehold interest the unexpired term of which is not less than seven years, or, in the case of development consisting of the winning or working of minerals, a person entitled to an interest in a mineral in the land (other than oil, gas, coal, gold or silver).** "tenant" means an agricultural tenant, as defined in section 65(8) of the Town and Country Planning Act 1990, of land any part of which is comprised in the land to which the application relates.

Signed: ~7_^.~7_^.

Ar gyfer ac ar ran Arup

Ar ran: Cyfoeth Naturiol Cymru

Dyddiad: 5 Gorffennaf 2021

For and on behalf of Arup

On behalf of: Natural Resources Wales

Date: 5 July 2021

Attachments

NEW2145471.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices