Search for more Public Notices in your area
Natural Resources Wales
General

WATER RESOURCES ACT 1991

Notice ID: NEW2145919

Notice effective from
19th July 2021 to 18th August 2021

£u Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales
Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales
DEDDF ADNODDAU DWR 1991 Cyfoeth Naturlol Cymru
Cyfoeth Naturlol Cymru
Is-ddeddfau Gwlalen a Lllnyn Afon Gwy (Eoglald a Brlthyllod y M6r) (Cymru) 2021
ac
Is-ddeddfau Gwialen a Llinyn Afon Wysg (Eogiaid a Brithyllod y Mdr) 2021
Hysbysir drwy hyn fod Corff Adnoddau Naturiol Cymru yn bwriadu gwneud cais i'r Gweinidog dros Faterion Gwledig yng Nghymru am gadarnhad o'r is-ddeddfau a wnaed dan Ddeddf Adnoddau Dwr1991.
Bydd yr is-ddeddfau'n berthnasol i'r afonydd canlynol ac maent yn cynnwys: -Afon Gwy
¦ Dal a rhyddhau gorfodol ar gyfer yr holl eogiaid a brithyllod y mor

¦ Dyddiad gorffen diwygiedig ar gyfer y tymor fel ei fod yn rhedeg o 3 Mawrth i 17 Hydref

Afon Wysg
¦ Pysgota dal a rhyddhau gorfodol ar gyfer yr holl eogiaid

¦ Dal a rhyddhau gorfodol ar gyfer yr holl frithyllod y mor cyn 1 Mai Nod yr is-ddeddfau yw gwarchod stociau sydd mewn perygl wrth gynnal llawer o'r manteision pwysig sy'n gysylltiedig a'r pysgodfeydd.

Byddai'r rheolaethau yn weithredol hyd nes 31 Rhagfyr 2029. Mae copTau o'r is-ddeddfau wedi cael eu rhoi ar gadw yn y swyddfeydd yn y cyfeiriadau a ddangosir yma o ddyddiad cyhoeddi'r hysbysiad hwn am 84 diwrnod hyd nes 11 Hydref 2021. Yn ystod yr un cyfnod, bydd y swyddfeydd hyn yn darparu copi o'r is-ddeddfau yn rhad ac am ddim ar gais i unrhyw unigolyn neu drwy e-bostio Fisheries.Wales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk. Rhaid i unigolyn sydd am wrthwynebu cadarnhau unrhyw rai o'r is-ddeddfau anfon copi ysgrifenedig o'i wrthwynebiad at: Sophie Gott, "Is-ddeddfau Eoglald a Brithyllod y Mdr Afon Gwy ac Afon Wysg", Plas yr Afon, Pare Busnes Llaneirwg, Llaneirwg, Caerdydd, CF3 OEY neu e-bostio: Fisheries.Wales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk Rhaid derbyn gwrthwynebiadau erbyn 11 Hydref 2021 fan bellaf. Pennaeth Gwasanaethau Cyfrei thiol Cyfeiriadau swyddfeydd CNC:


¦ Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 OTP

¦ Plas yr Afon, Pare Busnes Llaneirwg, Llaneirwg, Caerdydd, CF3 OEY

WATER RESOURCES ACT 1991
Natural Resources Wales
The River Wye Rod and Line (Salmon and Sea trout) (Wales) Byelaws 2021. and
The River Usk Rod And Line (Salmon And Sea Trout) Byelaws 2021.
Notice is hereby given that the Natural Resources Body for Wales intends to apply the Welsh Minister for Rural Affairs for confirmation of byelaws made under the Water Resources Act 1991.
The byelaws will apply to the following rivers and include: -River Wye
¦ Mandatory catch and release of all salmon and sea trout

¦ Revised end date for the season so that it runs from 3rd March to 17th October

River Usk
¦ Mandatory catch and release fishing of all salmon

¦ Mandatory catch and release of all sea trout before 1st May The byelaws are intended to protect vulnerable stocks, while maintaining many of the important benefits associated with the fisheries.

The controls would be in place until the 31st day of December 2029. Copies of the byelaws have been deposited at the offices at the addresses shown here from the date of publication of this notice for 84 days until 11th October 2021.
During the same period a copy of the byelaws will be supplied
by these offices on demand free of charge to any person or by
emailing Fisheries.Wales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.
A person who wishes to object to the confirmation of any of
the byelaws must send a copy of their objection in writing
to: Sophie Gott "Salmon and Sea Trout River Wye and Usk
Byelaws", Rivers House, St Mel Ions Business Park, St Mellons,
Cardiff, CF3 OEY or email:
Fisheries.Wales@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk
Objections must be received no later than 11th October 2021.
Head of Legal Services
Addresses of NRW Offices:
¦ Ty Cambria, 29 Newport Road, Cardiff, CF24 OTP

¦ Rivers House, St Mellons Business Park, St Mellons, Cardiff, CF3 OEY

Attachments

NEW2145919.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices