Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2021

Notice ID: NEW2149511

Notice effective from
28th July 2021 to 27th August 2021

NEWPORT CITY COUNCIL (VARIOUS ROADS) (TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC) ORDER 2021
NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any vehicle from proceeding along the following roads between the hours of 9:30 and 18:00.
(1) B4239 Lighthouse Road (from junction of Green Lane, extending to the Broadway) and junctions with Beach Road, Church Road, Nellive Park, Outfall Lane and Hawse Lane, and (2) Bassaleg Road (from junction with Risca Road to junction with Stelvio Park Gardens) and junction with Ombersley Road, W Park Road. Alternative routes are:
(1) via Broadway, Marshfield Road, A48, Pencarn Way, Duffryn Way, B4239 Lighthouse Road.

(2) via Bassaleg Road, Western Valley Road, Tregwilym Road, Chartist Drive Cefn Road, Highcross Road, Glasllwch Crescent, Risca Road. The reason for making the order is to carry out surface treatment works. The proposed order will be operative from 28 July 2021 and will continue in force for a period not exceeding 18 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. It is anticipated that the works will be completed in 3 days at each site and all works will be finished by 1st September 2021. The roads will be reopened to all traffic following the hours of daytime working. Access to residents will be provided. Safe pedestrian access will be maintained at all times and emergency vehicle access will be made quickly available.

Dated: 28 July 2021
G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR
GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (AMRYW FFYRDD) (GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO) 2021
HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd, wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), wedi gwneud gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw gerbyd rhag cael ei yrru ar hyd y ffyrdd canlynol rhwng 9:30 a 18:00.
(1) B4239 Lighthouse Road (o'i gyffordd gyda Green Lane, i Broadway ac yn cynnwys ei gyffyrdd a Beach Road, Church Road, Nellive Park a Outfall Lane) a Hawse Lane yn ei gyfanrwydd, a

(2) Bassaleg Road (o'r gyffordd a Risca Road i'r gyffordd a Stelvio Park Gardens) a'r gyffordd ag Ombersley Road, W Park Road.

Y llwybrau amgen fydd:

(1) ar hyd Broadway, Marshfield Road, yr A48, Pencarn Way, Duffryn Way, B4239 Lighthouse Road.

(2) ar hyd Bassaleg Road, Western Valley Road, Tregwilym Road, Chartist Drive Cefn Road, Highcross Road, Glasllwch Crescent, Risca Road.

Y rheswm dros wneud y gorchymyn hwn yw er mwyn gwneud gwaith trin arwyneb y ffyrdd. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 28 Gorffennaf 2021 a bydd yn aros mewn grym am gyfnod na fydd yn hwy na 18 mis neu nes y cwblheir y gwaith y bwriedir ei gyflawni, pa un bynnag a ddaw gyntaf. Rhagwelir y caiff y gwaith ei gwblhau mewn 3 diwrnod ym mhob safle ac y caiff yr holl waith ei orffen erbyn 1 Medi 2021. Caiff y ffyrdd eu hailagor i bob traffig ar SI yr amseroedd gweithio yn ystod y dydd. Bydd preswylwyr yn gallu cael mynediad ar bob adeg. Bydd mynediad diogel i gerddwyr drwy'r adeg a chaiff cerbydau brys fynediad ar fyrder.

Dyddiad: 28 Gorffennaf 2021
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,
Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NEW2149511.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices