Search for more Public Notices in your area
Natural Resources Wales
Planning

TRANSFER FOR ABSTRACTION

Notice ID: WAR2178198

Notice effective from
23rd August 2021 to 22nd September 2021

Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales
TROSGLWYDDIAD AR GYFER TYNNU DWR
Deddf Adnoddau Dwr 1991 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Dwr 2003)
Hysbysir trwy hyn, yn unol ag Adran 37 Deddf Adnoddau Dwr 1991 a Rheoliad 6 Rheoliadau Adnoddau Dwr (Tynnu a Chronni Dwr) 2006 i gais gael ei wneud i Cyfoeth Naturiol Cymru gan Lewis Civil Engineering Limited am drwydded i dynnu dwr o waddodion traethellau llanwol rhwng Cyfeirnod Grid Cenedlaethol SJ 32644 70616 a SJ 32493 70436 ar gyfer ei drosglwyddo i ddibenion tynnu dwr i Shotwick Brook yng Nghyfeirnodau Grid Cenedlaethol SJ 32520 71157, SJ 32353 70961 ac SJ 31946 70493, yn 61 y cyfraddau a'r cyfnodau canlynol: 144 metr ciwbig yr awr, 3,456 metr ciwbig y dydd, rhwng 01/09/2021 ac 01/12/2021.

Bydd y dwr yn cael ei dynnu er mwyn ei drosglwyddo rhwng y ffynonellau cyflenwi y cyfeirir atynt isod heb ei ddefnyddio rhwng y lleoedd hyn.
Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n cofrestr gyhoeddus ar-lein yn https:/^publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r manylion cais isod neu gallwch ofyn am gopi o'r wybodaeth gennym ni. Gall hyn gymryd amser i'w brosesu a gellid codi tal am hynny. Os hoffech ofyn am gopi neu wneud sylwadau ynghylch y cais, rhaid ichi wneud hynny yn ysgrifenedig, gan ddyfynnu enw'r ymgeisydd a'r Cyfeirnod PAN-014426 wrth Cyfoeth Naturiol Cymru Gwasanaeth Trwyddedu, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 OTP neu drwy e-bost i

permittingconsultations@naturalresourceswales.gov

. uk erbyn 20/09/2021 fan bellaf.

Er mwyn cael rhagor o wybodaeth, gweler adran ymgynghoriadau ein gwefan http:/^natura I resources. wales/?lang=cy neu ffbniwch ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid 0300 0653000 (Dydd Llun-Gwener, 9-5).
TRANSFER FOR ABSTRACTION
Water Resources Act 1991 (as amended by the Water Act 2003)
Notice is hereby given, in accordance with Section 37 of the Water Resources Act 1991 and Regulation 6 of the Water Resources (Abstraction and Impounding) Regulations 2006 that an application has been made to Natural Resources Wales by Lewis Civil Engineering Limited for a licence to abstract water from tidal flat deposits between National Grid References SJ 32644 70616 and SJ 32493 70436 to transfer for the purpose of dewatering to Shotwick Brook at National Grid References SJ 32520 71157, SJ 32353 70961 and SJ 31946 70493, at the following rates and periods: 144 cubic metres and hour, 3,456 cubic metres a day between 01/09/2021 and 01/12/2021.
The water will be abstracted for the purpose of transferring it between the sources of supply referred to above without intervening use.
You can see the application documents free of charge, from our on-line public register at https:/'publicregister.naturalresources.wales/. You can search for the documents using the application details below or you can request a copy of the information from us. This may take time to process and there could be a charge. If you wish to request a copy of the application or comment on it, you must do so in writing, quoting the name of the applicant and Reference Number PAN-014426 to Natural Resources Wales, Permitting Service, Cambria House, 29 Newport Road, Cardiff, CF24 OTP or by email to permittingconsultations@naturalresourceswales.

gov.uk

by no later than 20/09/2021.
For further information please see the consultations section of our website httpi/^naturalresources. wales/?lang=en or call our Customer Care Centre 0300 0653000 (Mon-Fri, 9am-5pm).

Attachments

WAR2178198.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices