Search for more Public Notices in your area
Traffic

The Council proposes to make the Ceredigion County Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Unloading) Order 2019 (B4548 Gwbert Road, Cardigan) (Amendment Order No.5) 2021 and the Ceredigion County Council (20 mph, 30 mph, 40 mph and 50 mph Speed Limits and Derestricted Roads) (Consolidation) Order 2014 (B4548 Gwbert Road) (Amendment Order No. 18) 2021

Notice ID: HAV2179144

Notice effective from
24th August 2021 to 23rd September 2021

Cyngor Sir Ceredigion

Mae'r Cyngor yn bwriadu gwneud Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwyttio a Dadlwytho) 2019 (B4548 Heol Gwbert, Aberteifi) (Gorchymyn Diwygio Rhif 5) 2021 a Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Terfyn Cyflymder o 20mya, 30mya, 40mya a 50mya a ffyrdd heb gyfyngiad) (Cydgrynhoi) 2014 (B4548 Heol Gwbert, Aberteifi) (Gorchymyn Diwygio Rhif 18) 2021. Bydd y rhain yn cyflwyno Gwahardd iad ar Aros ar Unrhyw Adeg ar ran o'r B4548 Heol Gwbert ar yr ochr orllewinol, ac yn ymestyn y terfyn presennol o 20mya o'r ysgol tua'r gogledd hyd at y gylchfan fach. Gellir gweld y manylion ar-lein yn

http://www.ceredigion.gov

uk/preswyliwrAeithio-ffyrdd-a-pharcio/gorchmynion-rheoleiddio-traffig/. Anfonir gwrthwynebiadau, gan nodi'r rhesymau yn ysgrifenedig, at Wasanaethau Technegol Ceredigion -

gwasanaethau.technegol@ceredigion.gov.uk

neu'r Gwasanaethau Cyfreithiol, drwy lawYstafell y Post, Cyngor Sir Ceredigion, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Uanbadam Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UE i gyrraedd erbyn 15/09/2021.

Ceredigion County Council

The Council proposes to make the Ceredigion County Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and Unloading) Order 2019 (B4548 Gwbert Road, Cardigan) (Amendment Order No.5) 2021 and the Ceredigion County Council (20 mph, 30 mph, 40 mph and 50 mph Speed Limits and Derestricted Roads) (Consolidation) Order 2014 (B4548 Gwbert Road) (Amendment Order No. 18) 2021. These will introduce a new Prohibition of Parking At Any Time on a section of the B4548 Gwbert Road on the western side, and extend the existing 20mph limit from by the school northwards to the mini-roundabout. Details may be inspected online at

http://www.ceredi6ion.gov.uk/resident/

travel-roads-parking/road-traffic-order. Objections, stating reasons in writing, to Ceredigion Technical Services technical.

services@ceredigion.gov.uk

or Legal Services, c/o Postroom, Ceredigion County Council, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padam, Uanbadam Fawr, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UEto be received by 15/09/2021.

Attachments

HAV2179144.pdf Download

Ceredigion County Council

Neuadd Cyngor Ceredigion , Penmorfa , Aberaeron , Ceredigion , SA46 0PA

http://www.ceredigion.gov.uk 01545 570 881

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices