Search for more Public Notices in your area
Traffic

Torfaen County Borough

Notice ID: NEW2195360

Notice effective from
15th September 2021 to 15th October 2021

TORFAEN COUNTY BOROUGH
DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
ADRAN I4(I)(A)(FELY'I DIWYG1WYD) MILL ROAD, PONTN^WYNYDD, PONT-Y-PWL GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2021
HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu gwneud Gorchymyn, nid llai na saith niwrnod ar 61 dyddiad yr Hysbysiad hwn, a fydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Mill Road, Pontnewynydd, Pont-y-pwl.
Y Ih/vybr amgen yw ar hyd Hospital Road, A4043 Osbourne Road, B4246 George Street a'r un fath o'r cyfeiriad arall.
Mae angen y gwaharddiad am fod gwaith yn cael ei gwblhau, neu bwriedir ei gwblhau ar y ffordd, neu'n agos ati, i adnewyddu'r cyflenwad dwr.
Daw'r Gorchymyn arfaethedig i rym o 08:00 ddydd Mercher 22 Medi 2021 hyd at 17:00 ddydd Gwener 24 Medi 2021 am 3 diwrnod ac unrhyw ddiwrnodau eraill yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod nad yw'r hwy na 18 mis.
Dyddiad: 15 Medi 2021
Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED)
MILL ROAD, PONTNEWYNYDD, PONTYPOOL
TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2021
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Mill Road, Pontnewynydd, Pontypool.
The alternative route is along Hospital Road, A4043 Osbourne Road, B4246 George Street and vice versa.
The prohibition is necessary because works are being or are proposed to be executed on or near the road to renew the water supply.
The proposed Order will operate from 08:00 Wednesday 22nd September 2021 to 17:00 Friday 24th September 2021 for 3 days and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months
Dated: 15th September 2021
Stephen Vickers, Chief Executive,
Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2195360.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices