Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

Notice ID: NEW2224255

Notice effective from
13th October 2021 to 12th November 2021

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
ADRAN I4(I)(A)(FEL Y'l DIWYGIWYD)
EDLOGAN WAY, CWMBRAN
GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2021
HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu gwneud Gorchymyn, nid llai na saith niwrnod ar 61 dyddiad yr Hysbysiad hwn, a fydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Edlogan Way, Cwmbran, o'r gylchfan gyda'r A4042 i gylchfan Chapel Lane fel y nodir yn yr Atodlen isod.
Mae'r llwybr amgen ar hyd Edlogan Way, Caradoc Road, A4051 Cwmbran Drive, A4042 a'r un fath o'r cyfeiriad arall.
Mae angen y gwaharddiad am fod gwaith yn cael ei cwblhau, neu bwriedir ei gwblhau ar y ffordd neu'n agos ati, i gloddio'r ffordd gerbydau er mwyn gosod dwythellau i ail-leoli'r goleuadau traffig.
Daw'r Gorchymyn arfaethedig i rym o 20:00 ddydd Gwener 22 Hydref 2021 a 05:30 26 Hydref 2021 dros nos am 5 diwrnod ac unrhyw ddiwrnodau eraill yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod nad yw'n fwy na 18 mis.
ATODLEN
Ffordd Gerbydau Tua'r Dwyrain - A4042 i gylchfan Chapel Lane 20:00 22/10/21 tan 05:30 23/10/21
Ffordd Gerbydau tua'r Gorllewin - cylchfan Chapel Lane i A4042 20:00 25/10/21 tan 05:30 26/10/21
Dyddiad: 13 Hydref 2021
Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y Ganotfan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED)
EDLOGAN WAY, CWMBRAN
TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2021
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Edlogan Way, Cwmbran, from the roundabout with the A4042 to the Chapel Lane roundabout as specified in the Schedule below.
The alternative route is along Edlogan Way, Caradoc Road, A4051 Cwmbran Drive, A4042 and vice versa.
The prohibition is necessary because works are being or are proposed to be executed on or near the road to excavate the carriageway to install ducting for re located traffic lighting.
The proposed Order will operate from 20:00 Friday 22nd October 2021 and 05:30 26th October 2021 night closures for 5 days and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.
SCHEDULE
Eastbound carriageway - A4042 to Chapel Lane roundabout between 20.00 to 05.30 22 October 2021 to 23 October2021.
Westbound carriageway - Chapel Lane roundabout to A4042 between 20:00 to 05.30 25 October 2021 to 26 October 2021.
Dated: 13th October 2021
Stephen Vickers, Chief Executive,
Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2224255.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices