Search for more Public Notices in your area
Traffic

TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL

Notice ID: NEW2224323

Notice effective from
13th October 2021 to 12th November 2021

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN
(AMRYWIOL FFYRDD) (RHEOLEIDDIO TRAFFIG A CHYFYNGU CYFLYMDER)
GORCHYMYN CYDGRYNHOI 2019 (DIWYGIAD RHIF 5)
MANNAU PARCIO I BOBL ANABL
RHODDIR rhybudd drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, ar 11 eg Hydref 2021, yn unol a Rheoliadau (Gweithdrefn) Gorchymyn Traffig Awdurdodau Lleol (Lloegr a Chymru) 1996 a Deddf Rheoleiddio Traffig y Ffordd 1984 (a elwir o hyn allan "y Ddeddf") fel y'i diwygiwyd, a holl bwerau galluogi eraill ac ar 61 ymgynghori gyda Phrif Swyddog yr Heddlu yn unol a Rhan III Atodlen 9, wedi gwneud y Gorchymyn canlynol.
Effaith y Gorchymyn fydd newid y cyfyngiadau ar y ffyrdd canlynol, a newid Gorchymyn Cydgrynhoi (Amrywiol Ffyrdd) (Rheoleiddio Traffig a Chyfyngu Cyflymder) Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 2019, fel bod y ffyrdd a'r Atodlenni Mapiau a bennwyd yn yr Atodlen Gyntaf yn cael eu newid a bod y ffyrdd a'r Atodlenni Mapiau a bennir yn yr Ail Atodlen i'r Gorchymyn hwn yn cael eu gweithredu:-
1. TON MAWR ROAD A CHARLES STREET, BLAENAFON

? Cyflwyno cyfyngiadau gwahardd aros ar unrhyw adeg ar y rhannau hynny o'r ffordd a nodir uchod.

2. ST DAVID'S ROAD, CWMBRAN

? Dirymu'r cyfyngiadau gwahardd aros presennol ar y rhannau o'r ffyrdd a nodir uchod.

? Cyflwyno marciau cawell clirffordd lloches t>ws ar arosfannau'r llochesi bws.

Mae copi o'r Gorchymyn, sy'n dod i rym ar I4eg Hydref 2021, Mapiau yn dangos y cyfyngiadau newydd, ynghyd a Datganiad o Resymau dros wneud y Gorchymyn ar gael i'w gweld arlein yn

https://www.torfaen.gov.uk/

roadsandpavements
Caiff unrhyw un sydd eisiau cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw rai o'r darpariaethau ynddo oherwydd nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig y Ffordd 1984, neu am resymau nad yw unrhyw ofyniad yn y Ddeddf neu unrhyw offeryn a wnaed o dan y Ddeddf wedi eu cydymffurfio a nhw mewn perthynas a'r Gorchymyn, wneud cais i'r Uchel Lys i'r pwrpas hwn o fewn chwe wythnos i 13eg Hydref 2021.
Dyddiad: 13 Hydref 2021
Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y GanoKan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB
TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL
(VARIOUS ROADS) (TRAFFIC REGULATION AND SPEED LIMIT)
CONSOLIDATION ORDER 2019 (AMENDMENT NO.5)
DISABLED PERSONS PARKING PLACES
NOTICE is hereby given that Torfaen County Borough Council has on the I Ith October 2021 in accordance with the Local Authorities Traffic Order (Procedure) (England & Wales) Regulations 1996 and the Road Traffic Regulation Act 1984 (hereinafter referred to as "the Act") as amended, and of all other enabling powers and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part III of Schedule 9 made the following Order.
The effect of the Order will amend the restrictions on the following roads and amend the Torfaen County Borough Council (Various Roads) (Traffic Regulation and Speed Limit) Consolidation Order 2019, in that the roads and Map Schedules specified in the First Schedule shall be amended and the roads and Map Schedules specified in the Second Schedule to this Order shall be implemented:-
1. TON MAWR ROAD AND CHARLES STREET, BLAENAVON

? To introduce prohibition of waiting at any time restrictions on those parts of the road identified above.

2. ST DAVID'S ROAD, CWMBRAN

? To revoke the existing prohibition of waiting restrictions on those parts of the roads identified above.

' To introduce a bus stop clearway cage marking on the bus stop laybys.
A copy of the Order which comes into operation on 14th October 2021, Maps indicating the new restrictions, together with the Statement of Reasons for making the Order are available to view online via

https://www.torfaen.gov.uk/

roadsandpavements
Anyone wishing to question the validity of the Order, or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers of the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of the Act or of any instrument made under it has not been complied with in relation to the Order, they may within six weeks from 13th October 2021 apply to the High Court for this purpose.
Dated: 13th October 2021
Stephen Vickers, Chief Executive,
Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2224323.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices