Search for more Public Notices in your area
Natural Resources Wales
General

WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT 1981 (AS AMENDED)

Notice ID: WAR2224975

Notice effective from
20th October 2021 to 19th November 2021

Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales
DEDDF BYWYD GWYLLT A CHEFN GWLAD 1981 (FEL Y'l DIWYGIWYD) HYSBYSU EHANGU SoDdGA CHWAREL A MWYNGLODDFA PENARTH O DAN ADRAN 28C (1) A DADHYSBYSU RHANNOL O DAN ADRAN 28D (1) DEDDF BYWYD GWYLLT A CHEFN GWLAD 1981, (FEL Y'l DIWYGIWYD)
HYSBYSU EHANGU SoDdGA CHWAREL A MWYNGLODDFA PENARTH O DAN ADRAN 28C (1) A DADHYSBYSU RHANNOL O DAN ADRAN 28D (1) DEDDF BYWYD GWYLLT A CHEFN GWLAD 1981, (FEL Y'l DIWYGIWYD)
Rhoddir rhybudd trwy hyn bod Corff Adnoddau Naturiol Cymru a enwir yn Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystyried Chwarel a Mwyngloddfa Penarth
yn Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA).
Mae Chwarel a Mwyngloddfa Penarth o ddiddordeb arbennig oherwydd eu ffosilau (Paleobotaneg Paleosoig) a'u poblogaeth o ystlumod pedol lleiaf Rhinolophus hipposideros sy'n gaeafgysgu. Mae'r safle wedi'i leoli tua milltir i'r dwyrain o Gorwen yn Awdurdod Lleol Sir Ddinbych ac ar ochr ogleddol rhostir Berwyn. Mae tir glas sy'n cael ei bori a gyda pherthi i'r dwyrain a'r de, ar oleddf tuag at waelod Dyffryn Dyfrdwy. Mae coetir conwydd wedi'i leoli yn syth i'r gorllewin o'r safle. Mae SoDdGA Chwarel a Mwyngloddfa Penarth yn cynnwys y chwarel segur, gweithfeydd cloddio helaeth a thomenni rwbel a grewyd yn sgil cloddio llechi yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg a'r ugeinfed ganrif. Canolir y safle ar Gyfeirnod Grid SJT10422. 0 dan yr hysbysiad hwn mae'n ofynnol i bob perchennog a deiliaid hysbysu'r CNC am rai gweithrediadau arbennig a allai amharu ar ddiddordeb arbennig y safle. Gall methu a gwneud hynny fod yn gyfystyr a throsedd. Nld yw*r hysbysiad hwn yn rhol unrhyw hawllau mynedlad I SoDdGA Chwarel a Mwyngloddfa Penarth. Gall unrhyw un sydd 3 diddordeb yn y tir wneud sylwadau ynghylch yr hysbysiad yn ysgrifenedig at CNC yn y cyfeiriad isod erbyn 14 Chwefror 2022. Gellir cael manylion llawn am yr hysbysiad gan gynnwys map, disgrifiad o'r safle a rhestr o weithrediadau a allai fod yn niweidiol a datganiad o farn CNC am reoli'r tir oddi wrth: Tim Amgylchedd Sir Ddinbych, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ffordd Caer, Bwcle, Sir y Fflint, CH7 3 A J. TimAmgylcheddSirDdinbych@

cyfoethnaturiolcymru.gov.uk


WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT 1981 (AS AMENDED)
NOTIFICATION OF ENLARGEMENT OF CHWAREL A MWYNGLODDFA PENARTH SSSI UNDER SECTION 28C 0) AND PARTIAL DENOTIFICATION UNDER SECTION 28D 0) OF THE WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT 1981, (AS AMENDED) Notice is hereby given that the Natural Resource Body for Wales otherwise known as Natural Resources Wales considers Chwarel a Mwyngloddfa Penarth to be a Site of Special Scientific Interest (SSSI).
Chwarel a Mwyngloddfa Penarth is of special interest for its fossils (Palaeozoic Paleobotany) and its population of hibernating lesser horseshoe bats Rhinolophus hipposideros. The site is situated about a mile to the east of Corwen in the Local Authority of Denbighshire and lies on the northern edge of the Berwyn moorland. Grazed and hedged pastureland lies to the east and south, sloping down towards the floor of the Dee Valley. Conifer woodland lies immediately to the west of the site. Chwarel a Mwyngloddfa Penarth SSSI includes the disused quarry, extensive mine workings and spoil heaps resulting from slate extraction in the nineteenth and twentieth centuries. Centred on National Grid Reference SJ110422. Under this notification there is a requirement on all owners and occupiers to notify NRW of certain operations which may damage the special interest of the site. Failure to do so may constitute an offence.
This notification does not confer any rights of access to Chwarel a Mwyngloddfa Penarth SSSI. Any person with an interest in the land may make representations regarding the notification in writing to NRW at the address below by 14 February 2022. Full details of the notification including a map, site description and list of operations requiring consultation and a statement on NRW's views about the management of the land can be obtained from: Denbighshire Environment Team, Natural Resources Wales, Chester Road, Buckley, Flintshire, CH7 3AJ DenbighshireEnvironmentTeam@

cyfoethnaturiolcymru.gov.uk


Attachments

WAR2224975.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices