Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14 (l)(A)

Notice ID: NEW2249580

Notice effective from
10th November 2021 to 10th December 2021

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN I4(I)(A) (FEL VI DIWYGIWYD) PENSARN WAY, CWMBRAN GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2021
HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu gwneud Gorchymyn, nid llai na saith niwrnod ar 61 dyddiad yr Hysbysiad hwn, a fydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Pensarn Way, CwmbrSn.
Y ffordd arall yw ar hyd Pensarn Way, Henllys Way a'r un fath o'r cyfeiriad arall. Cedwir mynediad i drigolion Hendre Court.
Mae'r gwaharddiad yn angenrheidiol oherwydd bod gwaith yn cael ei gyflawni neu y bwriedir ei gyflawni ar y ffordd neu'n agos ati i adnewyddu caead a ffram y twll archwilio yn y ffordd gerbydau. DawY Gorchymyn arfaethedig i rym rhwng 09:00 a 17:00 ddydd Mawrth 23 Tachwedd 2021 am I diwrnod ac unrhyw ddiwrnodau eraill y bemir eu bod yn angenrheidiol ofewncyfhodnadyw'nhwyna 18 mis.
Dyddiad: 10 Tachwedd 2021
Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y Ganolfan
Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14 (l)(A)
(AS AMENDED) PENSARN WAY, CWMBRAN TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2021
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Pensarn Way, Cwmbran.
The alternative route is along Pensarn Way, Henllys Way and vice versa. Access for residents of Hendre Court will be maintained.
The prohibition is necessary because works are being or are proposed to be executed on or near the road to renew a manhole cover and frame in the carriageway.
The proposed Order will operate from 09:00 -17:00 Tuesday 23rd November 2021 for I day and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months. Dated: I Oth November 2021
Stephen Vickers, Chief Executive,
Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2249580.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices