Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

Notice ID: NEW2244582

Notice effective from
10th November 2021 to 10th December 2021

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
ADRAN I4(I)(A) (FEL Y'l DIWYGIWYD)
BROAD STREET, BLAENAFON
GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2021
HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y"i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, bydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Broad Street, Blaenafon.
Y llwybr arall fydd ar hyd Market Street, Lower Hill Street a'r un fath o'r cyfeiriad arall. Nid oes llwybr arall ar gael i fynd i Lower Broad Street neu Old William Street. Caniateir mynediad i'r gwasanaethau brys cyn belled ag y bo hynny'n rhesymol ymarferol.
DawY Gorchymyn i rym rhwng 09:00 a 18:00 dydd Sul 14 Tachwedd am I diwrnod ac unrhyw ddiwrnodau eraill y bernir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod nad yw'n hwy na 18 mis. Dyddiad: 10 Tachwedd 2021 Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED)
BROAD STREET, BLAENAVON
TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2021
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Broad Street, Blaenavon. The alternative route is along Market Street, Lower Hill Street and vice versa. No alternative route is available to access Lower Broad Street or Old Williams Street. Access emergency services will be maintained as far as is reasonably practicable.
The Order will operate from 09:00 to 18:00 Sunday 14th November for I day and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.
Dated: 10th November 2021
Stephen Vickers, Chief Executive,
Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2244582.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices