Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

Notice ID: NEW2244579

Notice effective from
10th November 2021 to 10th December 2021

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984
ADRAN I4(I)(A)(FEL Y'l DIWYGIWYD)
OLD WILLIAM STREET, BLAENAFON
GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2021
HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel /i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, bydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Old William Street, Blaenafon. Y llwybrau eraill fydd -
Commercial Street, Ivor Street, Market Street a Lower Hill Street.
Lower Hill Street, Market Street a Broad Street. Daw'r Gorchymyn i rym rhwng 09:00 dydd Llun 15 Tachwedd 2021 a 17:00 ddydd Gwener 19 Tachwedd 2021 am 5 niwrnod ac unrhyw ddiwrnodau eraill y bernir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod nad yw'n hwy na 18 mis. Dyddiad: 10 Tachwedd 2021 Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y GanoKan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984
SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED)
OLD WILLIAM STREET, BLAENAVON
TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2021
NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Old William Street, Blaenavon. The alternative routes are -Commercial Street, Ivor Street, Market Street and Lower Hill Street.
Lower Hill Street, Market Street and Broad Street. The Order will operate from 09:00 Monday 15th November 2021 to 17:00 Friday 19th November 2021 for 5 days and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.
Dated: I Oth November 2021
Stephen Vickers, Chief Executive,
Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2244579.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices