Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF MAKING AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980 TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL EXTINGUISHMENT OF PUBLIC FOOTPATH NO. 70 AT PETTINGALE ROAD AND SOAR CLOSE. CROESYCEILIOG. CWMBRAN

Notice ID: NEW2256798

Notice effective from
17th November 2021 to 17th December 2021

NOTICE OF MAKING AN ORDER HIGHWAYS ACT 1980 TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL EXTINGUISHMENT OF PUBLIC FOOTPATH NO. 70 AT PETTINGALE ROAD AND SOAR CLOSE. CROESYCEILIOG. CWMBRAN
The above Order made on the 15 November 2021 under Section 118 of the Highways Act 1980
The effect of the Order will be to extinguish Public Footpath No. 70 commencing at its junction with the A40472 (GRST3070 9668) and proceeding in a north westerly direction for approximately 168 metres to its junction with The Highway, Croesyceiliog (GRST3057 9676). The total length of the footpath to be extinguished is 168 metres or thereabouts and is shown on the Order Map.
A copy of the Order and the Order Map has been placed and are available to view on-line via

http://www.torfaen.gov.uk/roadsandpavements

.
Any representations or objection to the Order may be sent in writing to Torfaen County Borough Council, Legal Division, Civic Centre, Pontypool, NP4 6YB (Ref LM/21841) no later than 15 December 2021. Please state the grounds on which they are made.
If no such representations or objections are duly made or if any so made are withdrawn, Torfaen County Borough Council may Confirm the Order as an unopposed Order. If the Order is sent to the National Assembly for Wales for Confirmation, any representations or objections which have not been withdrawn will be sent with the Order.
Dated: 17 November 2021
HYSBYSIAD GWNEUD GORCHYMYN Y DDEDDF PRIFFYRDD 1980 CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN DILEU LLWYBR TROED CYHOEDDUS RHIF 70 YN
PETTINGALE ROAD A SOAR CLOSE. CROESYCEILIOG. CWMBRAN

Y Gorchymyn uchod a wnaed ar 15 Tachwedd 2021 dan Adran 118 y Ddeddf Priffyrdd 1980
Effaith y Gorchymyn fydd dileu Llwybr Troed Cyhoeddus Rhif 70 yn cychwyn yn ei gyffordd gyda'r A40472 (GRST3070 9668) ac yn mynd mewn cyfeiriad gogledd-orllewinol am gyfanswm ? ryw 160 medr i'w gyffordd gyda The Highway, Croesyceiliog (GRST3057 9676). Cyfanswm hyd y llwybr i'w ddileu yw 168 medr neu o gwmpas hynny ac fe'i dangosir ar Fap y Gorchymyn.
Mae copi o'r Gorchymyn a Map y Gorchymyn wedi ei ddodi ac ar gael i'w weld arlein yn

http://www.torfaen.gov.uk/roadsandpavements

.
Rhaid anfon unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau i'r Gorchymyn mewn llythyr at Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Adran Gyfreithiol, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl, NP4 6YB (Cyf LM/21841) ddim hwyrach na 15 Rhagfyr 2021. Nodwch y rhesymau dros wneud y sylwadau os gwelwch yn dda.
Os na wneir unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau o'r fath, neu os tynnir yn 01 unrhyw rai a wneir, gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen gadarnhau'r Gorchymyn fel Gorchymyn di-wrthwynebiad. Os anfonir y Gorchymyn at Gynulliad Cenedlaethol Cymru i gael ei Gadarnhau, bydd unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau nad ydynt wedi eu tynnu yn SI, yn cael eu hanfon gyda'r Gorchymyn.
Dyddiedig: 17 Tachwedd 2021

Attachments

NEW2256798.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices