Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (RIVERBANK AVENUE, ST JULIANS -PATH NO. 407/1/1) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2021

Notice ID: NEW2261961

Notice effective from
19th November 2021 to 19th December 2021

NEWPORT CITY COUNCIL (RIVERBANK AVENUE, ST JULIANS -PATH NO. 407/1/1) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2021
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any person from proceeding along public footpath 407/1 for a distance of 60 metres running from grid reference ST 31598899 to Grid Reference ST31578895, at Riverbank Avenue, St. Julians Newport. The alternative route is the adjacent highway at Riverbank Avenue.
The reason for making the order is to facilitate the installation of new pipework and chambers to mitigate flooding.
The proposed order will be operative from 27.11.21 and will continue in force for a period not exceeding 6 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier.
It is anticipated that the works will be completed in 17 weeks. Dated: 19.11.21
G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR
GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (RIVERBANK AVENUE, SAIN SILIAN -LLWYBR RHIF 407/1/1) (CAU LLWYBR CERDDED DROS DRO) 2021
Hysbysir trwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu, mewn dim llai na 7 niwrnod o dyddiad yr hysbysiad hwn, gwneud gorchymyn, a fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag mynd ar hyd llwybr cyhoeddus 407/1 am 60 metr o gyfeirnod grid ST 31598899 i gyfeirnod grid ST31578895, yn Riverbank Avenue, Sain Silian, Casnewydd.
Y llwybr amgen yw'r briffordd gyfagos yn Riverbank Avenue.

Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw hwyluso'r gwaith o osod pibellau a siambrau newydd i atal llifogydd.

Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 27.11.21 a bydd yn parhau i fod mewn grym am gyfnod heb fod yn hwy na 6 mis neu nes bydd y gwaith a gynigir wedi'i gwblhau, pa un bynnag fydd gyntaf.
Disgwylir i'r gwaith gael ei gwblhau mewn 17 wythnos. Dyddiedig: 19.11.21
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,
Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NEW2261961.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices