Search for more Public Notices in your area
Traffic

Footpaths 176 & 178 Risca

Notice ID: NEW2261443

Notice effective from
22nd November 2021 to 22nd December 2021

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council

Llwybrau troed 176 a 178 Rhisga

Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr  Dros Dro 2021

Footpaths 176 & 178 Risca
Temporary Prohibition of
Pedestrians Order 2021

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), wedi gwneud Gorchymyn a fydd a'r effaith o wahardd cerddwyr rhag mynd ar hyd:
Y rhannau hynny o lwybrau troed 176 a 178 Rhisga.

Bydd llwybr amgen i gerddwyr a beicwyr ar gael ar hyd y rhwydwaith priffyrdd cyfagos.
Bydd y Gorchymyn dros dro yn weithredol o ddydd Mawrth 23 Tachwedd 2021 am hyd at chwe mis neu nes bod y gwaith wedi'i gwblhau.
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili sy'n gofyn am gau'r llwybr troed.
Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatau gwaith ail-leinio yn achos Camlas Sir Fynwy a Brycheiniog.

Gellir cael rhagor o wybodaeth gan Sarah Stook ar 01443 866559 neu

peirianneg@caerffili.gov.uk

yn ystod oriau swyddfa arferol.
Dyddiedig 22 Tachwedd 2021
Marcus Lloyd,
Pennaeth Isadeiledd,
Ty Tredomen, Pare Tredomen,
Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF
NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order the effect of which will be to prohibit pedestrians from proceeding along:
That section of Footpath Numbers 176 and 178 in Risca.
The alternative route for pedestrians and cyclists will be available via the adjacent highway network.
The temporary Order will be effective from Tuesday 23rd November 2021 up to a maximum duration of six months or until the works are completed.
The closure is required by Caerphilly County Borough Council.
The reason for making the Order is for rehiring works to Monmouthshire and Brecon Canal
Further information can be obtained from Sarah Stook on 01443 866559 or

enginadteam@caerphilly.gov.uk

during normal office hours.
Dated 22nd November 2021
Marcus Lloyd,
Head of Infrastructure,
Tredomen House, Tredomen Park,
Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF

Attachments

NEW2261443.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices