Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (PROW BETWEEN FISH HOUSE LANE AND PERRY LANE) FOOTPATH NUMBER 401/16/1) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2021

Notice ID: NEW2261801

Notice effective from
23rd November 2021 to 23rd December 2021

NEWPORT CITY COUNCIL (PROW BETWEEN FISH HOUSE LANE AND PERRY LANE) FOOTPATH NUMBER 401/16/1) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2021 Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which is to prohibit any person from proceeding along footpath 401/16/1 between Fish House Lane and Perry Lane. Alternative Route is along Fish House Lane and West Nash Road. The reason for making the order is to accommodate path improvement works. The proposed order will be operative from 30 November 2021 and will continue in force for a period not exceeding 6 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier. Dated: 23 November 2021 G D Price Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR_

GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (HTC RHWNG FISH HOUSE LANE

A PERRY LANE) RHIF LLWYBR CERDDED 401/16/1) (CAU LLWYBR CERDDED DROS DRO) 2021

Hysbysir trwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd wrth arfer ei bwerau dan Ddeddl Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag parhau ar hyd llwybr cerdded 401/16/1 rhwng Fish House Lane a Perry Lane. Mae Llwybr Amgen ar hyd Fish House Lane a West Nash Road.

Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw darparu ar gyfer gwaith gwella llwybrau. Bydd y gorchymyn arfaethedig ar waith o 30 Tachwedd 2021 a bydd yn parhau mewn grym am 6 mis neu tan y bydd y gwaith arfaethedig wedi ei gwblhau, pa un bynnag fydd gyntaf.Dyddiad: 23 Tachwedd 2021

G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,

Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4URAttachments

NEW2261801.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices