Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF MODIFICATION ORDER SECTION 53 WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT 1981

Notice ID: NEW2264487

Notice effective from
25th November 2021 to 25th December 2021

NEWPORT CITY COUNCIL
GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD
NOTICE OF MODIFICATION ORDER SECTION 53 WILDLIFE AND COUNTRYSIDE ACT 1981
DEFINITIVE MAP AND STATEMENT FOR THE CITY OF NEWPORT
DEFINITIVE MAP MODIFICATION ORDER NO. 1 OF 2021 (FOOTPATH AT BLUE HOUSE LANE. PETERSTONE WENTLOOGE)
The above Order, made on 24 November 2021, if confirmed as made, will modify the definitive map and statement for the area by adding to them the footpath running from Point A adjacent to the highway at St Peter's Crescent, Peterstone, in a north-easterly direction along the lane for approximately 390 metres, through a field gate at Point B and continuing in a north-easterly direction for some 180 metres to Point C, turning then to a southerly direction to Point D where it joins public footpath 412/12, as shown on the Order Map.
A copy of the Order and the Order Map may be obtained free of charge via email request to

Conveyancing.Team@newport.gov.uk

or paper copies may be requested and supplied at the price of Two Pounds. Appointments can be made to view them at the Civic Centre if required. Any representations about or objections to the Order may be sent in writing to the Head of Law and Regulation, Newport City Council, Civic Centre, Newport, South Wales, NP20 4UR, quoting ref JPE, or to the email address above not later than 07 January 2022 and applicants are requested to state the grounds on which their objection is made.
If no such representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, the Newport City Council may confirm the Order as an unopposed order. If the order is sent to the Welsh Ministers for confirmation any representations and objections which have not been withdrawn will be sent with the Order.
Dated: 25 November 2021
Gareth Price, Head of Law and Regulation,
Newport City Council
HYSBYSIAD ADDASU ADRAN 53 DEDDF BYWYD GWYLLT A CHEFN GWLAD 1981
1981
MAP A DATGANIAD DIFFINIOL AR GYFER DINAS CASNEWYDD
GORCHYMYN ADDASU MAP DIFFINIOL RHIF 1 O 2021 (LLWYBR TROED YN BLUE HOUSE LANE. LLANBEDR GWYNLLWG)
Bydd y Gorchymyn uchod, a wnaed ar 24 Tachwedd 2021, os caiff ei gadarnhau fel y'i gwnaed, yn addasu'r map a'r datganiad diffiniol ar gyfer yr ardal trwy ychwanegu atynt y llwybr troed sy'n rhedeg o Bwynt A gerllaw'r briffordd yng St Peter's Crescent, Llanbedr, i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain ar hyd y I6n am tua 390 metr, trwy gist cae ym Mhwynt B ac yn parhau i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain am ryw 180 metr i Bwynt C, gan droi wedyn at gyfeiriad deheuol at Bwynt D lie mae'n ymuno a llwybr troed cyhoeddus 412/12, fel y dangosir ar y Map Gorchymyn.
gist
Gellir cael copi o'r Gorchymyn a'r Map Archebu yn rhad ac am ddim trwy gais e-bost i Conveyancing.

Team@newport.gov.uk

neu gellir gofyn am gopi'au papur a gaiff eu cyflenwi am bris Dwy Bunt. Gellir gwneud apwyntiadau i'w gweld yn y Ganolfan Ddinesig os oes angen. Gellir anfon unrhyw sylwadau am y Gorchymyn neu wrthwynebiadau iddo yn ysgrifenedig at Bennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, De Cymru NP20 4UR, gan ddyfynnu cyfeirnod JPE, heb fod yn hwyrach na 07 lonawr 2022 a gofynnir i ymgeiswyr nodi ar ba sail y gwneir eu gwrthwynebiad.
Os na chaiff sylwadau na gwrthwynebiadau o'r fath eu gwneud, neu os caiff rhai a wneir eu tynnu'n 01, gall Cyngor Dinas Casnewydd gadarnhau'r Gorchymyn fel gorchymyn diwrthwynebiad. Os anfonir y Gorchymyn i Weinidogion Cymru i'w gadarnhau, caiff unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau na chawsant eu tynnu'n 81 eu hanfon gyda'r Gorchymyn.
Dyddiad: 25 Tachwedd 2021
Gareth Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,
Cyngor Dinas Casnewydd

Attachments

NEW2264487.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices