Search for more Public Notices in your area
Traffic

TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 (AS AMENDED) PUBLIC FOOTPATH NO. 286 (PART) PONTNEWYDD TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER 2021

Notice ID: NEW2268925

Notice effective from
1st December 2021 to 31st December 2021

TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 (AS AMENDED) PUBLIC FOOTPATH NO. 286 (PART) PONTNEWYDD TEMPORARY PROHIBITION OF PEDESTRIANS ORDER 2021

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as Amended) intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit pedestrians and cyclists from proceeding along:-

Public Footpath (FP) No. 286 is to be closed from its junction with the connecting path from Richmond Place and which then runs in a southernly direction for approximately 154 metres to its junction with the footway on Commercial Street Pontnewydd.

An alternative route has been identified along the existing adopted highway network and is shown by dashed olive lines from A-C on the Order Map.

The prohibition is necessary because of the likelihood of danger to the public.

The proposed Order will come into operation on 9 December 2021 and will continue in force for a period of 6 months, or until the works have been completed, whichever is the sooner.

Dated: 1 December 2021

Stephen Vickers, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool NP4 6YB

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 (FEL VI DIWYGIWYD) LLWYBR CYHOEDDUS RHIF 286 (RHAN)

PONTNEWYDD GORCHYMYN DROS DRO GWAHARDD CERDDWYR 2021

RHODDIR hysbysiad drwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, wrth ymarfer ei bwerau dan y Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i Diwygiwyd), yn bwriadu, dim llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, gwneud Gorchymyn, effaith yr hwn a fydd i wahardd cerddwyr a beicwyr rhag mynd ar hyd:-

Llwybr Cyhoeddus Rhif 286 sydd i'w gau o'r gyffordd gyda'r llwybr cysylltu o Richmond Place ac sydd yna'n rhedeg mewn cyfeiriad deheuol am oddeutu 154 medr i'r gyffordd gyda'r llwybr troed ar Commercial Street Pontnewydd.

Mae llwybr amgen wedi ei adnabod ar hyd y rhwydwaith priffyrdd a fabwysiadwyd presennol ac fe'i dangosir gyda llinellau lliw olewydd o A-C ar Fap y Gorchymyn.

Mae angen y gwaharddiad oherwydd y tebygolrwydd o berygl i'r cyhoedd.

Daw y Gorchymyn arfaethedig i rym ar 9 Rhagfyr 2021 a bydd yn parhau mewn grym am gvfnod o 6 mis, neu nes bydd y gwaith wedi ei gwblhau, pa un bynnag a ddaw gyntaf.

Dyddiedig: 1 Rhagfyr 2021

Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y Ganolfan

Dinesig, Pont-y-pwl NP4 6YB

Attachments

NEW2268925.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices