Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (PROW JUBILEE PARK, ROGERSTONE) (FOOTPATH NUMBER 406/58/1) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2021

Notice ID: NEW2279229

Notice effective from
14th December 2021 to 13th January 2022

NEWPORT CITY COUNCIL (PROW JUBILEE PARK, ROGERSTONE) (FOOTPATH NUMBER 406/58/1) (TEMPORARY FOOTPATH CLOSURE) ORDER 2021
Notice is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an order the effect of which will be to prohibit any person from proceeding along Footpath 406/58/1 from its point at grid reference ST264882 to its point at grid reference ST263880, a distance of approximately 130 metres. Alternative Route is along Park Way, Jubilee Way, Tregwilym Road and entrance road to Rogerstone Welfare Ground.
The reason for making the order is to prevent danger to the public from predicted erosion of the riverbank resulting from high river levels. The proposed order will be operative from 15 December 2021 and will continue in force for a period not exceeding 5 months or until the works which it is proposed to carry out have been completed, whichever is the earlier.
Dated: 14 December 2021
G D Price
Head of Law and Regulation Civic Centre Newport NP20 4UR
GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD ((HAWLIAU TRAMWY CYHOEDDUS,
PARC JIWBILT, TY-DU) (RHIF LLWYBR CERDDED 406/58/1) (CAU LLWYBR CERDDED DROS DRO) 2021
Hysbysir trwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud gorchymyn, a fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag parhau ar hyd llwybr cerdded 406/58/1 o bwynt ar gyfeirnod grid ST264882 i bwynt ar gyfeirnod grid ST263880, pellter o tua 130 metr. Mae'r Llwybr Amgen ar hyd Via Park Way, Jubilee Way, Tregwilym Road a'r ffordd fynediad i Dir Lies Ty-du.
Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw i atal perygl i'r cyhoedd o'r erydu a ragwelir ar Ian yr afon o ganlyniad i lefelau afon uchel. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o

15 Rhagfyr 2021 a bydd yn aros mewn grym am gyfnod hyd at 5 mis neu hyd nes y bydd y gwaith a gynigir wedi'i gwblhau, pa un bynnag fydd gyntaf.
Dyddiad: 14 Rhagfyr 2021 G D Price
Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio,
Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NEW2279229.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices