Search for more Public Notices in your area
Traffic

Risca Footpaths - 95,96,97 and Bridleways 93,94,94a

Notice ID: NEW2289222

Notice effective from
23rd December 2021 to 22nd January 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council

Rhisga - Llwybrau troed 95,96,97 a Llwybrau ceffylau 93,94,94a

Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr a Llwybr Ceffylau Dros Dro 2022

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu, mewn nid Uai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, wneud Gorchymyn a fydd a'r effaith o wahardd cerddwyr rhag mynd ar hyd:

Y rhan o lwybrau troed 95,96,97 a llwybrau ceffylau 93,94,94a, Rhisga.Bydd mynediad ar gael i'r gwasanaethau brys. Ni fydd mynediad ar gael i gerddwyr.

Bydd llwybr amgen ar gael i gerddwyr ar hyd y rhwydwaith priffyrdd lleol.

Bydd y Gorchymyn dros dro yn weithredol o 4 Ionawr 2022 am hyd at chwe mis neu nes bod y gwaith wedi ei gwblhau.

Thilhill Forestry Ltd sy'n gofyn am gau'r llwybrau troed.

Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniataii gwaith ail-leinio yn achos gwaith cynaeafu.Gellir cael rhagor o wybodaeth gan Tilhill Forestry Ltd ar 07780 480202 neu

matthew.berg@tilhill.com

yn ystod oriau swyddfa arferol.

Dyddiedig 23 Rhagfyr 2021

Marcus Lloyd,

Pennaeth Isadeiledd,

Ty Tredomen, Pare Tredomen,

Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF

Risca Footpaths - 95,96,97 and Bridleways 93,94,94a

Temporary Prohibition of Pedestrians & Bridleway Order 2022

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit pedestrians from proceeding along:

The section of Risca Footpath Numbers 95,96, 97 and Bridleways 93,94,94a.

Access for Emergency Services will be maintained. Pedestrian access will not be maintained.

The alternative route for pedestrians will be available via the local highway network.

The temporary Order will be effective from 4th January 2022 up to a maximum duration of six months or until the works are completed.

The closure is required by Tilhill Forestry Ltd.

The reason for making the Order is to allow for relining works to harvesting operations.

Further information can be obtained from Tilhill Forestry Ltd on 07780 480202, or

matmew.berg@tilhill.com

during normal office hours.

Dated 23rd December 2021

Marcus Lloyd,

Head of Infrastructure,

Tredomen House, Tredomen Park,

Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF

Attachments

NEW2289222.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices