Search for more Public Notices in your area
Planning

NEWPORT CITY COUNCIL NOTICE OF PROPOSAL TO DISPOSE OF PART OF RINGLAND PLAYING FIELD

Notice ID: NEW2297485

Notice effective from
7th January 2022 to 6th February 2022

NEWPORT CITY COUNCIL NOTICE OF PROPOSAL TO DISPOSE OF PART OF RINGLAND PLAYING FIELD
NOTICE is hereby given pursuant to Regulation 8(3) of The Playing Fields (Community Involvement in Disposal Decisions) (Wales) Regulations 2015 ("2015 Regulations") that the Council is proposing to dispose, by way of a sale to the Aneurin Bevan Health Trust, part of the playing fields adjacent to the Ringland Health Centre. Details of the location of the playing field, a summary of representations received and considered, and the reasons for the Council's decision can be found in the Council's Decision Report. A copy of the Decision Report may be viewed on the Council's website at

www.newport

.

gov.uk

. Alternatively a hard copy is available on request subject to the payment of reasonable copying charges, and is also available for inspection free of charge at Civic Offices, Newport during normal office hours (by appointment) for a period of six weeks from the 31 December 2021. 07 January 2022
Gareth Price, Head of Law & Regulation, Newport City Council
CYNGOR DINAS CASNEWYDD HYSBYSIAD O GYNNIG I GAEL GWARED A RHAN O GAE CHWARAE RINGLAND
Rhoddir HYSBYSIAD drwy hyn yn unol a Rheoliad 8(3) Rheoliadau Caeau Chwarae (Cynnwys y Gymuned mewn Penderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2015 ("Rheoliadau 2015") bod y Cyngor yn bwriadu cael gwared a rhan o'r caeau chwarae wrth ymyl Canolfan lechyd Ringland, drwy ei gwerthu i Ymddiriedolaeth lechyd Aneurin Bevan. Ceir manylion am leoliad y cae chwarae, crynodeb o'r sylwadau sydd wedi dod i law ac a ystyriwyd, a'r rhesymau dros benderfyniad y Cyngor yn ei Adroddiad ar y Penderfyniad. Gellir gweld copi o'r Adroddiad ar y Penderfyniad ar wefan y Cyngor yn

www.casnewydd

.

gov.uk

. Fel arall, mae copi caled ar gael ar gais yn amodol ar dalu taliadau coplo rhesymol, ac mae hefyd ar gael i'w archwilio yn rhad ac am ddim yn y Swyddfeydd Dinesig, Casnewydd yn ystod oriau swyddfa arferol (drwy apwyntiad) am gyfnod o chwe wythnos o'r 31 Rhagfyr 2021. 07 lonawr 2022
Gareth Price, Pennaeth y Gyfraith & Rheoleiddio, Cyngor Dinas Casnewydd

Attachments

NEW2297485.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices