Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

Notice ID: NEW2291545

Notice effective from
12th January 2022 to 11th February 2022

TORFAEN COUNTY BOROUGH

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN I4(I)(A) (FEL Y'l DIWYGIWYD)

JAMES STREET, PEN-Y-GARN, PONT-Y-PWL

GORCHYMYN GWAHARDD TRAFFIG DROS DRO 2022

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Trafflg Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn, bydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o James Street, Pen-y-garn, Pont-y-pwl.

Y llwybr arall fydd ar hyd Penygarn Road a Channel View neu Channel View, College Road a Penygarn View. Caniateir mynediad i'r gwasanaethau brys cyn belled ag y bo hynny'n rhesymol ymarferol.

awY Gorchymyn i rym rhwng 09:00 a 17:00 ar y 14 lonawr 2022 am I diwrnod ac unrhyw ddiwrnodau eraill y bernir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfnod nad yw'n hwy na 18 mis.

Dyddiad: 12 lonawr 2022

Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pwl, Torfaen, NP4 6YB

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

SECTION I4(I)(A) (AS AMENDED)

JAMES STREET, PENYGARN, PONTYPOOL

TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC ORDER 2022

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of James Street, Penygarn, Pontypool.

The alternative route is along Penygarn Road and Channel View or Channel View, College Road and Penygarn View. Access for residents and emergency services will be maintained as far as is reasonably practicable.

The Order will operate from 09:00 to 17:00 14th January 2022 for I day and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.

Dated: 12th January 2022

Stephen Vickers, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2291545.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments


or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices