Search for more Public Notices in your area
Traffic

Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and On Street Parking Places) Consolidation Order 2019 (Amendment Order No 12) 2022

Notice ID: NEW2314617

Notice effective from
26th January 2022 to 25th February 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council
Gorchymyn Cydgrynhoi (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Mannau Parcio ar y Stryd) 2019
(Gorchymyn Diwygio Rhif 12) 2022
Darpariaeth Arfaethedig a Diwygiadau i Orchmynion Traffig mewn amryw o leoliadau yn ward Coed
Duon ym Mwrdeistref Sirol Caerffili
HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili ('y Cyngor'), wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ('Deddf 1984') a Deddf Rheoli Traffig 2004 ('Deddf 2004') a'r holl bwerau galluogi eraill, ac ar 61 ymgynghori a Phrif Swyddog yr Heddlu yn unol a Rhan HI o Atodlen 9 i Ddeddf 1984, yn bwriadu gwneud Gorchymyn a fydd S'r effaith o ddiwygio Gorchymyn Cydgrynhoi (Gwahardd a Chyfyngu ar Aros a Llwytho a Mannau Parcio ar y Stryd) Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili 2019 drwy ddarparu llinellau melyn dwbl yn y mannau a ganlyn:
Attlee Road, Coed Duon
* Ar ochr dde-orllewinol Attlee Road, o ffin ddeheuol rhif 15 Attlee Road i gyfeiriad y de-ddwyrain i ymuno a'r llinellau melyn dwbl presennol, sef pellter o oddeutu 63m

Cefn Road, Coed Duon
* Ar ochr ogledd-ddwyreiniol Cefn Road o'r llinellau melyn dwbl presennol sef man oddeutu 5m i'r de-ddwyrain o'r gyffordd a" South View Road i gyfeiriad y de-ddwyrain am bellter o oddeutu 4m

Clos Coed Bach / Rhos y Dderwen, Coed Duon
* Ar ochr orllewinol Rhos y Dderwen o'r gyffordd a Clos Coed Bach i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain am bellter o oddeutu 18m

* Ar ochr ddwyreiniol Rhos y Dderwen o'r gyffordd S Clos Coed Bach i gyfeiriad y gogledd-orllewin a gogledd-ddwyrain am bellter o oddeutu 18m

* Ar ochr ogleddol Clos Coed Bach o'r gyffordd 2 Rhos y Dderwen i gyfeiriad y dwyrain a gogledd-ddwyrain i'r ffordd fynediad i'r Ganolfan Gymunedol, sef pellter o oddeutu 52m

* Ar ochr ogledd-orllewinol Clos Coed Bach o'r ffordd fynediad i'r Ganolfan Gymunedol i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain i fan gyferbyn S ffin gyffredin tu 61 i rifau 18/19 Newfoundland Way, Coed Duon, sef pellter o oddeutu 21m

* Ar ochr orllewinol y ffordd fynediad i'r Ganolfan Gymunedol o'r gyffordd S Clos Coed Bach i gyfeiriad y gogledd am bellter o oddeutu 5m

* Ar ochr ddwyreiniol y ffordd fynediad i'r Ganolfan Gymunedol o'r gyffordd a Clos Coed Bach i gyfeiriad y gogledd-orllewin am bellter o oddeutu 5m

Lon y tu 611 Stryd David, Coed Duon
* Ar ochr orllewinol y lon y tu 61 i Stryd David o'r gyffordd a Thorncombe Road i gyfeiriad y gogledd-orllewin hyd at ddiwedd y 16n gefn, sef pellter o oddeutu 108m

Garfield Street, Coed Duon
* Ar ochr dde-orllewinol Garfield Street o ffin gyffredin rhifau 2/4 Garfield Street i gyfeiriad y gogledd-orllewin ar draws mynedfa'r 16n, sef pellter o oddeutu 14m

St Tudor's View / Gordon Road, Coed Duon
* Ar ochr dde-orllewinol St Tudor's View o'r gyffordd a Gordon View i gyfeiriad y de-ddwyrain am bellter o oddeutu 20m

* Ar ochr ogledd-ddwyreiniol St Tudor's View o'r gyffordd S Gordon Road i gyfeiriad y de-ddwyrain am bellter o oddeutu 20m

* Ar ochr dde-ddwyreiniol Gordon Road o'r gyffordd 2 St Tudor's View i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain am bellter o oddeutu 9m

Heol Ladysmith, Coed Duon
* Yn yr ardal droi ym mhen deheuol Heol Ladysmith o ffin ddeheuol rhif 13 Heol Ladysmith i gyfeiriad y de, yna i'r gorllewin ac yna i'r gogledd i fan gyferbyn a ffin ddeheuol rhif 13 Heol Ladysmith, sef pellter o oddeutu 37m

Lon wrth ochr rhifau 4 a 5 Rhosnewydd Terrace, Coed Duon
* Ar ochr orllewinol y lon rhwng rhifau 4 a 5 Rhosnewydd Terrace o'r gyffordd a Rhosnewydd Terrace i gyfeiriad y gogledd-orllewin hyd at ddiwedd y 16n, sef pellter o oddeutu 40m

* Ar ochr ddwyreiniol y lon rhwng rhifau 4 a 5 Rhosnewydd Terrace o'r gyffordd a Rhosnewydd Terrace i gyfeiriad y gogledd-orllewin hyd at ddiwedd y 16n, sef pellter o oddeutu 40m

* Ar ochr ogleddol Rhosnewydd Terrace o'r gyffordd S'r lon rhwng rhifau 4 a 5 Rhosnewydd Terrace i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain i ffin dde-orllewinol rhif 4 Rhosnewydd Terrace, sef pellter o oddeutu 4m

Ffordd fynediad i Clos yr Wyddfid, Coed Duon
* Ar ochr ogledd-ddwyreiniol a gogleddol y ffordd fynediad i Clos yr Wyddfid o'r llinellau melyn dwbl presennol, sef man oddeutu 9m i'r gogledd-orllewin o'r gyffordd a Woodbine Road, Coed Duon, i gyfeiriad y gogledd-orllewin ac yna i'r de-orllewin i'r gyffordd S Clos yr Wyddfid, sef pellter o oddeutu 44m

Thorncombe Road, Coed Duon
* Ar ochr dde-ddwyreiniol Thorncombe Road o fan oddeutu lm i'r gogledd-ddwyrain o'r gyffordd a Homeland Place i gyfeiriad y de-orllewin ar draws y ffordd fynediad i Homeland Place am bellter o oddeutu 15m

Albion Terrace, Coed Duon
* Dirymu'r cyfyngiad dim aros Llun-Sad 8am-6pm presennol ar Albion Terrace o oddeutu ffin ogledd-orllewinol rhif 1 Albion Court, Coed Duon, i gyfeiriad y gogledd-orllewin i'r llinellau melyn dwbl presennol, sef pellter o oddeutu 37m

* Darpara llinellau melyn dwbl ar Albion Terrace o oddeutu ffin ogledd-orllewinol rhif 1 Albion Court, Coed Duon, i gyfeiriad y gogledd-orllewin i'r llinellau melyn dwbl presennol, sef pellter o oddeutu 37m

Woodbine Road, Coed Duon
* Dirymu'r gilfach aros cyfyngedig 30 munud Llun-Sad 8am-6pm presennol yn rhannol ar ochr ddeheuol Woodbine Road o ddechrau'r gilfach, sef man oddeutu 15m i'r gorllewin o'r gyffordd 3'r Stryd Fawr, Coed Duon, i gyfeiriad y gorllewin am bellter o 3m

* Darparu llinellau melyn dwbl ar ochr ddeheuol Woodbine Road o ddiwedd y llinellau melyn dwbl presennol, sef man oddeutu 15m i'r gorllewin o'r gyffordd S'r Stryd Fawr, Coed Duon, i gyfeiriad y gorllewin am bellter o 3m

South View Road, Coed Duon
* Ar ochr dde-ddwyreiniol South View Road o ddiwedd y llinellau melyn dwbl presennol, sef man oddeutu 15m i'r de-orllewin o'r gyffordd a Pentwyn Road i gyfeiriad y de-orllewin am bellter o oddeutu 5m

Montclaire Avenue, Coed Duon
* Ar ochr ddwyreiniol Montclaire Road o ffin gyffredin rhifau 26/28 Montclaire Avenue i gyfeiriad y gogledd-orllewin i'r llinellau melyn dwbl presennol, sef pellter o oddeutu 13m

Gellir archwilio copi o'r cynigion, datganiad gan y Cyngor o'i resymau dros wneud y Gorchymyn a mapiau sy'n dangos y darnau o ffordd dan sylw ar wefan y Cyngor:

www.caerffih.gov.uk/GorchmynionRheoleiddioTraffig


Gellir cael rhagor o wybodaeth gan yr Isadran RheoU Traffig drwy ffonio 01443 866948 neu e-bostio godsat@caerffili .

gov.uk


Dylid gwneud unrhyw wrthwynebiad i'r Gorchymyn arfaethedig, ynghyd a'r rheswm dros wneud hynny, drwy

e-bostiojonesa23@caerffili.gov.uk

erbyn Chwerfror 17eg 2022, neu ffonio 01443 866948.
Gall gohebiaeth gael ei datgelu yn unol 2 gofynion y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.
Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and On Street Parking Places) Consolidation Order 2019 (Amendment Order No 12) 2022
Proposed Provision and Amendments to Traffic Orders at Various locations within the Blackwood Ward in Caerphilly County Borough
NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council (the 'Council') in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (the '1984 Act') and the Traffic Management Act 2004 (the '2004' Act) and all other enabling powers and after consultation with the Chief Officer of Police in accordance with Part HI of Schedule 9 to the 1984 Act propose to make an Order the effect of which is to amend the Caerphilly County Borough Council (Prohibition and Restriction of Waiting and Loading and On Street Parking Places) Consolidation Order 2019 by the provision of double yellow lines (DYLs) at:
Attlee Road, Blackwood
? On the south western side of Attlee Road, from the southern boundary of No 15 Attlee Road in a south easterly direction to join with the existing DYLs, a distance of approximately 63m

Cefn Road, Blackwood
? On the north eastern side of Cefn Road from the existing DYLs a point approximately 5m south east of its junction with South View Road in a south east direction for a distance of approximately 4m

Clos Coed Bach / Rhos Y Dderwen, Blackwood
* On the western side of Rhos y Dderwen from its junction with Clos Coed Bach in a north easterly direction for a distance of approximately 18m

* On the eastern side of Rhos y Dderwen from its junction with Clos Coed Bach in a north westerly and north easterly direction for a distance of approximately 18m

* On the northern side of Clos Coed Bach from its junction with Rhos y Dderwen in an easterly and north easterly direction to the access road to the Community Centre a distance of approximately 52m

* On the north westerly side of Clos Coed Bach from the access road into the Community Centre in a north easterly direction to a point opposite the rear common boundary of No's 18/19 Newfoundland Way, Blackwood a distance of approximately 21m

* On the western side of the access road to the Community Centre from its junction with Clos Coed Bach in a northerly direction for a distance of approximately 5m

* On the eastern side of the access road to the Community Centre from its junction with Clos Coed Bach in a north westerly direction for a distance of approximately 5m

Lane to the rear of David Street, Blackwood
* On the western side of the lane to the rear of David Street from its junction with Thorncombe Road in a north westerly direction to the end of the rear lane a distance of approximately 108m

Garfield Street, Blackwood
* On the south western side of Garfield Street from the common boundary of No's 2/4 Garfield Street in a north westerly direction across the lane entrance a distance of approximately 14m

St Tudor's View / Gordon Road, Blackwood
* On the south western side of St Tudor's View from its junction with Gordon Road in a south easterly direction for a distance of approximately 20m

* On the north easterly side of St Tudor's View from its junction with Gordon Road in a south easterly direction for a distance of approximately 20m

* On the south easterly side of Gordons Road from its junction with St Tudor's View in a north easterly direction for a distance of approximately 9m

Ladysmith Road, Blackwood
* In the turning area at the southern end of Ladysmith Road from the southern boundary of No 13 Ladysmith Road in a southerly, then westerly and then northerly direction to a point opposite the southern boundary of No 13 Ladysmith Road a distance of approximately 37m

Lane at side of No's 4 and 5 Rhosnewydd Terrace, Blackwood
* On the western side of the lane between No's 4 and 5 Rhosnewydd Terrace from its junction with Rhosnewydd Terrace in a north westerly direction to the end of the lane a distance of approximately 40m

* On the eastern side of the lane between No's 4 and 5 Rhosnewydd Terrace from its junction with Rhosnewydd Terrace in a north westerly direction to the end of the lane a distance of approximately 40m

* On the northern side of Rhosnewydd Terrace from its junction with the lane between No's 4 and 5 Rhosnewydd Terrace in a north easterly direction to the south western boundary of No 4 Rhosnewydd Terrace a distance of approximately 4m

Access Road to Clos Yr Wyddfid, Blackwood
* On the north eastern and northern side of the access road to Clos Yr Wyddfid from the existing DYLs a point approximately 9m north west of its junction with Woodbine Road, Blackwood in a north westerly and then south westerly direction to its junction with Clos Yr Wyddfid a distance of approximately 44m

Thorncombe Road, Blackwood
* On the south easterly side of Thorncombe Road from a point approximately lm north east of its junction with Homeland Place in a south westerly direction across the access road to Homeland Place for a distance of approximately 15m

Albion Terrace, Blackwood
* Revocation of the existing no waiting restriction Mon - Sat 8am - 6pm on Albion Terrace from approximately the north western boundary of No 1 Albion Court, Blackwood in a north westerly direction to the existing DYLs a distance of approximately 37m

* Provision of DYLs on Albion Terrace from approximately the north western boundary of No 1 Albion Court, Blackwood in a north westerly direction to the existing DYLs a distance of approximately 37m

Woodbine Road, Blackwood
* Partial Revocation of the existing 30mins limited waiting bay Mon-Sat 8am to 6pm on the southern side of Woodbine Road from the start of the bay a point approximately 15m west of its junction with High Street, Blackwood in a westerly direction for a distance of 3m

* Provision of DYLs on the southern side of Woodbine Road from the end of the existing DYLs a point approximately 15m west of its junction with High Street, Blackwood in a westerly direction for a distance of 3m

South View Road, Blackwood
* On the south eastern side of South View Road from the end of the existing DYLs a point approximately 15m south west of its junction with Pentwyn Road in a south westerly direction for a distance of approximately 5m

Montclaire Avenue, Blackwood
* On the eastern side of Montclaire Road from the common boundary of No's 26/28 Montclaire Avenue in a north westerly direction to the exiting DYLs a distance of approximately 13m

A copy of the proposals, a statement of the Council's reasons for making the Order and Maps showing the affected lengths of road may be inspected on the Councils website at

https://www.caerphilly.gov.uk/Services/Roadsand-

pavements/Road-works/Traffic-Regulations-Orders..
Further information can be obtained from the Traffic Management Section, telephone 01443 866948 or email

godsat@caerphilly.gov.uk


Any objection to the proposed Order with the grounds for making it should be made by email to

jonesa23@caerphilly.gov.uk

by 17th February 2022, telephone 01443 866948.
Correspondence may be disclosed as required by the Freedom of Information Act.
Dated: 26th January 2022
Marcus Lloyd,
Head of Infrastructure,Tredomen House, Tredomen Park,Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF
Dyddiad: 26 Ionawr 2022
Marcus Lloyd,
Pennaeth Isadeiledd, Ty Tredomen, Pare Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF

Attachments

NEW2314617.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices