Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (FAIROAK AVENUE, NEWPORT) (TEMPORARY RESTRICTION OF TRAFFIC) ORDER 2022

Notice ID: NEW2320250

Notice effective from
7th February 2022 to 9th March 2022

NEWPORT CITY COUNCIL (FAIROAK AVENUE, NEWPORT) (TEMPORARY RESTRICTION OF TRAFFIC) ORDER 2022
NOTICE is hereby given that Newport City Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends not less than 7 days from the date of this notice to make an order the effect of which will be to prohibit any vehicle from proceeding along Fairoak Avenue for its entire length in a south-easterly direction. No alternative routes are available. The reason for making the order is to improve pedestrian safety due to works being carried out on and adjacent to the road. The proposed order will be operative from 21st February 2022 and will continue in force for a period of 18 months. Pedestrian access will be maintained. Emergency access will only be available one way. Further details can be requested at

conveyancing.team@newport.gov.uk


Dated: 7th February 2022
G D Price, Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR
CYNGOR DINAS CASNEWYDD (FAIROAK AVENUE, CASNEWYDD) (CYFYNGU TRAFFIG DROS DRO) 2022
HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Dinas Casnewydd, wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), mewn dim llai na 7 diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, yn bwriadu gwneud Gorchymyn a fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag gyrru ar hyd Fairoak Avenue i gyfeiriad y de-ddwyrain. Nid oes llwybrau gwahanol ar gael. Y rheswm dros wneud y gorchymyn yw gwella diogelwch i gerddwyr oherwydd bod gwaith yn cael ei wneud ar y ffordd a gerllaw iddi. Bydd y gorchymyn arfaethedig yn weithredol o 21 Chwefror 2022 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o 18 mis. Caniateir mynediad i gerddwyr drwy'r amser. Dim ond un ffordd fydd ar gael mewn argyfwng. Gellir gofyn am ragor o fanylion yn

conveyancing.team@newport.gov.uk


i
Dyddiad: 7 Chwefror 2022
G D Price, Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NEW2320250.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices