Search for more Public Notices in your area
Planning

NOTICE UNDER ARTICLE 12 - PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990

Notice ID: NEW2334289

Notice effective from
12th February 2022 to 14th March 2022

TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990 (as amended) DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990 (fel y'i diwygiwyd)
APPLICATIONS TO NEWPORT CITY COUNCIL
CEISIADAU I GYNGOR DINAS CASNEWYDD
THE TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT
MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 (as
amended)
GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGIAD) (CYMRU) 2012 (fel y'i diwygiwyd)
NOTICE UNDER ARTICLE 12 - SYLWI 0 DAN ERTHYGL12 PLANNING (LISTED BUILDING AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 (AS AMENDED) DEDDF CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 (fel y'i diwygiwyd) SECTION 67 - DEVELOPMENT AFFECTING THE SETTING OF A LISTED BUILDING
ADRAN 67 - DATBLYGIAD SVN EFFEITHIO AR LEOLIAD ADEILAD RHESTREDIG
SECTION 73 - DEVELOPMENT AFFECTING THE CHARACTER OR APPEARANCE OF A CONSERVATION AREA
ADRAN 73 - DATBLYGIAD YN EFFEITHIO CYMERIAD NEU
YMDDANGOSIAD ARDAL CADWRAET
SECTION 10 - APPLICATION FOR LISTED BUILDING
CONSENT
ADRAN 10 - CAIS AM GANIATAD ADEILAD RHESTREDIG APP NO: 21/0597 - Retention of existing access track affecting PRoW 388/1 and 388/3 at Castle Farm, Bishton. APP NO: 22/0063 - Conversion of ground floor from nail bar and beauty salon to one bed apartment at Land Adjacent to 46 Dolphin Street.
A copy of the plans and documents relating to the application can be viewed at

www.newport.gov.uk/planningonline

until 05/03/2022. If you do not have access to the internet please contact the case officer. Any person, who wishes to comment on an application, should do so in writing by that date to the Head of Regeneration, Investment and Housing, Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR, or by email to

planning@newport.gov.uk

or via the above website quoting the reference number. All comments received will be in the public domain and may be published on the Council's website.
Gellir gweld copi o'r cynlluniau a'r dogfennau sy"n ymwneud a'r cais ar

www.newport.gov.uk/planningonline

hyd at (05/03/2022). Os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd ac na allwch felly weld y cais, cysylltwch a'r swyddog achos Dylai unrhyw berson sy'n dymuno gwneud sylwadau ar gais, wneud hynny'n ysgrifenedig erbyn y dyddiad hwnnw at y Pennaeth Adfywio, Buddsoddi a Thai, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR, neu drwy e-bost at

planning@newport.gov.uk

neu drwy'r wefan uchod gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod. Bydd unrhyw
sylwadau a dderbynnir yn eiddo cyhoeddus a gellir eu cyhoeddi ar wefan y Cyngor. Dated/Dyddiedig: 12th February 2022_Casiewydd

Attachments

NEW2334289.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices