Search for more Public Notices in your area
Traffic

Gelli Avenue/Park Road, Risca Temporary Prohibition of Driving Order 2022

Notice ID: NEW2335450

Notice effective from
16th February 2022 to 18th March 2022

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council

Gelll Avenue/Park Road, Rhisga Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro 2022

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), wedi gwneud Gorchymyn a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd:-

Park Road ar y gyffordd a Gelli Avenue a Gelli Avenue rhwng y cyffyrdd a Park Road a Hillside.

Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar 23 Chwefror 2022 am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gwaith wedi ei gwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf.

Bydd llwybr arall ar gael trwy B4591 Risca Road, Pontymason Lane, Elm Drive.

Ni fydd mynediad ar gael i'r gwasanaethau brys, cerddwyr na phreswylwyr.

Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatau atgyweirio prif biben dwr.

Mae angen y Gorchymyn ar Dwr Cymru/ Burroughs.

Gellir cael rhagor o wybodaeth gan Trystan Davies yn uniongyrchol ar 029 2064 7484 neu

Trystan.davies@burroughs.co.uk

yn ystod oriau swyddfa arferol.

Gelli Avenue/Park Road, Risca Temporary Prohibition of Driving Order 2022

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) has made an Order the effect of which will be to prohibit vehicles from proceeding along:-

Park Road at its junction with Gelli Avenue and Gelli Avenue between its junctions with Park Road and Hillside.

The proposed Order is expected to commence on 23rd February 2022 for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is the earlier.

An alternative route will be available via B4591 Risca Road, Pontymason Lane, Elm Drive.

Access for Emergency Services, pedestrians and residents will not be maintained.

The reason for making the Order is to allow for repairs to water mains.

The Order is required by Dwr Cymru/ Burroughs.

Further information can be obtained from

Trystan Davies directly on 02920 647484 or

by emailing

trystan.davies@burroughs.co.uk

during normal office hours.

Dated 16th February 2022

Marcus Lloyd,

Head of Infrastructure,

Tredomen House, Tredomen Park,

Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF

Dyddiedig 16 Chwefror 2022

Marcus Lloyd,

Pennaeth Isadeiledd,

Ty Tredomen, Pare Tredomen,

Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF

Attachments

NEW2335450.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices