Search for more Public Notices in your area
Traffic

NEWPORT CITY COUNCIL (WESTERN VALLEY ROAD BRIDGE, ROGERSTONE) (WEIGHT RESTRICTION) ORDER 2022

Notice ID: NEW2338093

Notice effective from
18th February 2022 to 20th March 2022

NEWPORT CITY COUNCIL (WESTERN VALLEY ROAD BRIDGE, ROGERSTONE) (WEIGHT RESTRICTION) ORDER 2022
Newport City Council hereby gives notice that acting as local traffic authority and in exercise of its powers under sections 1, 2 and 4 of the Road Traffic Regulation Act 1984 and of all other enabling powers, intends to make the above Order, the effect of which will be to prohibit vehicles weighing more than 7.5 tonnes from proceeding along the following lengths of road:
a) Tregwilym Road: From a point 195 metres east-southeast of its junction with the centre line of Myrtle Drive to its junction with Western Valley Road, and

b) Western Valley Road: From the southern tangent point (at grid reference 327887 187540) of the un-named access road adjoining the footpath located between numbers 39 and 41 Ebenezer Drive to its junction with Tregwilym Road.

The alternative route for affected vehicles will be via Western Valley Road - Pye Corner - Park View - A467 - Tregwilym Road and vice-versa
A copy of the draft order, a plan and a statement of the Council's reasons for proposing to make the order, may be inspected via request to

Conveyancing.Team@newport.gov.uk

or telephone 01633 656656. If you wish to object to the proposals you should send the grounds for your objection in writing to the undersigned by 18 March 2022. DATED 18 February 2022 G D Price
Head of Law and Regulation, Civic Centre, Newport, NP20 4UR
GORCHYMYN CYNGOR DINAS CASNEWYDD (PONT WESTERN VALLEY ROAD, TY-DU) (CYFYNGIAD PWYSAU) 2022
Mae Cyngor Dinas Casnewydd drwy hyn yn rhoi hysbysiad wrth weithredu fel awdurdod traffig lleol ac wrth arfer ei bwerau o dan adran 84 Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 a'r holl bwerau galluogi eraill, ei fod yn bwriadu gwneud y Gorchymyn uchod, a fydd yn gwahardd cerbydau sy'n pwyso mwy na 7.5 tunnell rhag teithio ar hyd y darnau o ffyrdd canlynol:
a) Tregwilym Road: O bwynt 195 metr i'r dwyrain-de-ddwyrain o'r gyffordd a llinell ganol Myrtle Drive i'r gyffordd & Western Valley Road, a

b) Western Valley Road: O'r man cyffyrddol deheuol (yng nghyfeirnod grid 327887 187540) ar y ffordd fynediad ddienw sy'n ffinio a'r llwybr troed a leolir rhwng rhifau 39 a 41 Ebenezer Drive i'r gyffordd a Tregwilym Road.

Y llwybr amgen ar gyfer cerbydau yr effeithir arnynt fydd drwy Western Valley Road - Pye Corner - Park View - A467 - Tregwilym Road ac i'r gwrthwyneb
Mae copi o'r gorchymyn drafft, cynllun a datganiad o resymau'r Cyngor dros gynnig gwneud y gorchymyn, ar gael i'w harchwilio ar gais i

Conveyancing.Team@newport.gov

. uk neu drwy ffonio 01633 656656. Os hoffech wrthwynebu'r cynigion dylech anfon eich rhesymau dros wrthwynebu yn ysgrifenedig at yr unigolyn isod erbyn 18 Mawrth 2022. DYDDIEDIG 18 Chwefror 2022 G D Price
Pennaeth y Gyfraith a Rheoleiddio, Canolfan Ddinesig, Casnewydd NP20 4UR

Attachments

NEW2338093.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices