Search for more Public Notices in your area
Natural Resources Wales
Planning

Full Abstraction / Abstraction and Impoundment

Notice ID: HAV2342123

Notice effective from
23rd February 2022 to 25th March 2022

Natural Resources Wales
Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales
Tynnu Dwr yn Llawn / Tynnu a Chronni Dwr
Deddf Adnoddau Dwr 1991 (fel y'l diwygiwyd gan Ddeddf Dwr 2003)
Hysbysir trwy hyn, yn unol ag Adran 37 Deddf Adnoddau Dwr 1991 a Rheoliad 6 Rheoliadau Adnoddau Dwr (Tynnu a Chronni Dwr) 2006 i gais gael ei wneud i Cyfoeth Naturiol Cymru gan Dolawen Cyf am drwydded lawn i dynnu dwr o swmp yn Chwarel Cilyrychen, Llandybie, Sir Gaerfyrddin rhwng Cyfeirnodau Grid Cenedlaethol SN 6109916441, SN 61233 16378, SN 6143916568 a SN 6146016510. Y cynnig yw tynnu dwr yn 61 y cyfraddau a'r cyfnodau canlynol ar gyfer gwaredu dwr a gyfer atal llwch: 735 metr ciwbig yr awr, 17,640 metr ciwbig y dydd a 6,437,600 metr ciwbig y flwyddyn, drwy'r flwyddyn.
Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n cofrestr gyhoeddus ar-lein yn https:/' publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r manylion cais isod neu gallwch ofyn am gopi o'r wybodaeth gennym ni. Gall hyn gymryd amser i'w brosesu a gellid codi tal am hynny.
Os ydych am ofyn am gopi neu dymunwch wneud sylwadau ynghylch y cais, rhaid ichl wneud hynny yn ysgrifenedig, gan ddyfynnu enw'r ymgeisydd a'r Cyfeirnod PAN-016440 wrth Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaeth Trwyddedu, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 OTP neu drwy e-bost i permittingconsultations@naturalresourceswales.

gov.uk

erbyn 23a in Ma wrth 2022 fan bellaf.
Er mwyn cael rhagor o wybodaeth, gweler adran ymgynghoriadau ein gwefan

http://

naturalresources.wales/?lang=cy neu ffoniwch ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid 0300 0653000 (Dydd Llun-Gwener, 9-5).
Full Abstraction / Abstraction and Impoundment
Water Resources Act 1991
(as amended by the Water Act 2003)
Notice is hereby given, in accordance with Section 37 of the Water Resources Act 1991 and Regulation 6 of the Water Resources (Abstraction and Impounding) Regulations 2006 that an application has been made to Natural Resources Wales by Dolawen Cyf for a full licence to abstract water from the sump at Cilyrychen quarry, Llandybie, Carmarthenshire, between National Grid References SN 61099 16441, SN 61233 16378, SN 61439 16568 and SN 61460 16510. The proposal is to abstract water at the following rates and periods for the purposes of dewatering and dust suppression: 735 cubic metres an hour, 17,640 cubic metres a day and 6,437,600 cubic metres a year, all year.
You can see the application documents free of charge, from our on-line public register at https:/^ publicregister.naturalresources.wales/. You can search for the documents using the application details below or you can request a copy of the information from us. This may take time to process and there could be a charge.
If you wish to request a copy of the application
or comment on it, you must do so in writing, quoting
the name of the applicant and Reference Number
PAN-016440 to Natural Resources
Wales, Permitting Service, Cambria House,
29 Newport Road, Cardiff, CF24 OTP or by
email to permittingconsultations@

naturalresourceswales.gov.uk

by no
later than 23rd March 2022.
For further information please see the consultations section of our website

http://

naturalresources.wales/?lang=en or call our Customer Care Centre 0300 0653000 (Mon-Fri, 9am-5pm).

http://


Attachments

HAV2342123.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices