Search for more Public Notices in your area
Traffic

Pedestrian and Cycle Zone Traffic Order 2022, Risen Primary School

Notice ID: NEW2343729

Notice effective from
25th February 2022 to 27th March 2022

cyngor bwrdeistref slrol caerffili Caerphilly County Borough Council

Gorchymyn Traffig Parth Cerddwyr a Beicwyr Ysgol Gynradd Rhisga 2022

HYSBYSIR drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("y Ddeddf") a'i holl bwerau galluogi eraill, ac ar 61 ymgynghori a Phrif Swyddog yr Heddlu, wedi gwneud Gorchymyn arbrofol yn un parhaol a fydd a'r effaith a ganlyn:-

Gwahardd unrhyw gerbyd modur (ac eithrio deiliaid Trwydded Parth yr Ysgol ar gyfer Parth ZR a Deiliaid Bathodyn Person Anabl) rhag mynd i mewn i, neu fynd ar hyd, Graig View a Wesley Place, Rhisga, yn ystod tymor yr ysgol, o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8.15-9.15am a 2.45-3.30pm.

Daw'r Gorchymyn i rym ar 25ain Chwefror 2022 a gellir ei ddarllen ar wefan y Cyngor:

www.caerffili.gov.uk/

GorchmynionRheoleiddioTraffig

Os ydych yn dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn, neu unrhyw un neu ragor o'r darpariaethau ynddo, ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan y Ddeddf, neu na chydymffurfir ag unrhyw un neu ragor o ofynion y Ddeddf neu offerynnau a wnaed o dan y Ddeddf, gallwch wneud hynny i'r Uchel Lys o fewn chwe wythnos i'r dyddiad isod.

Dyddiedig 25 Chwefror 2022

Marcus Lloyd,

Pennaeth Isadeiledd,

Ty Tredomen, Parc Tredomen

Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF

Risen Primary School Pedestrian and Cycle Zone Traffic Order 2022

NOTICE is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act") and all other enabling powers and after consulting with the Chief Officer of Police have made permanent an experimental Order the effect of which is: -

Prohibit any motor vehicle (except School Zone Permit holders for Zone ZR and Disabled Persons Badge Holders).from entering or proceeding along the whole length of Graig View and Wesley Place, Risca during school term-time, Monday to Friday, 8.15 - 9.15am and 2.45 - 3.30pm.

The Order shall come into operation 25th February 2022 and may be viewed on the Council's website

https://www.caerphilly

. gov.uk/Services/Roads-and-pavements/Road-works/Traffic-Regulations-Orders

If you wish to question the validity of the Order or of any of the provisions in it on the grounds that they are not within the powers conferred by it or that any requirement of the Act or any instrument made under the Act has not been complied with you may within six weeks of the date hereof apply to the High Court for this purpose.

Dated 25th February 2022

Marcus Lloyd,

Head of Infrastructure,

Tredomen House, Tredomen Park,

Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF

Attachments

NEW2343729.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices