Search for more Public Notices in your area
Natural Resources Wales
Planning

Announcement of Intention not to prepare an environmental statement. Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works)

Notice ID: HAV2364808

Notice effective from
23rd March 2022 to 22nd April 2022

Cyfoeth Naturiol Cymru
Natural Resources Wales

Hysbyslad o fwrlad I beldlo a* pharatol datganiad amgylcheddol. Rheoliad 12B Asesu Effeithiau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) SI1999/1783 fel y'l dlwyglwyd Dyfodol I'r Eog 2- Gwelllannau I gored Llanwrda

Dyfodol I'r Eog
Gwelllannau I gored Llanwrda
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwneud gwaith i wella tu hwnt i'r gored ar Afon Dulais.Llanwrda, Sir Gaerfyrddin CNGR SN 71396 31618). Bydd y gwelliannau arfaethedig yn cynnwys y canlynol: gwella'r llwybr pysgod i fyny'r afon yn Afon Dulais drwy osod ysgol bysgod addas a gostwng crib y gored i roi mynediad i 20km o gynefin silio ac eogiaid ifanc.
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystyried nad yw'r gwelliannau yn deoygol o gael effaith sylweddol ar yr amgylchedd ac nid yw'n bwriadu paratoi datganiad amgylcheddol ar eu cyfer. Mae cynllun cyfyngiadau amgylcheddol o'r safle ar gael ar gais.
Dylai unrhyw un sy'n dymuno gwneud sylwadau mewn perthynas ag effeithiau amgylcheddol tebygol y gwaith gwella arfaethedig, wneud hynny'n ysgrifenedig, a'u hanfon i'r e-bost isod, o fewn 30 diwrnod ar 61 cyhoeddi'r hysbysiad hwn. Elinor Meloy, Rheolwr Proslect

elinor.meloy@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk


Announcement of Intention not to prepare an environmental statement. Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) SI1999/1783 as amended Salmon for Tomorrow 2- Llanwrda weir improvements
Salmon for Tomorrow
Llanwrda weir improvements
Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works beyond the weir on the Afon Dulais.Llanwrda, Carmarthenshire CNGR SN 71396 31618). The proposed improvement works will involve the following: improving upstream fish passage in the Afon Dulais by installing a suitable fish pass and lowering of the weir crest to provide access to 20km of suitable spawning and juvenile salmonid habitat. Natural Resources Wales considers that the improvement works are not likely to have significant effects on the environment and does not intend to prepare an environmental statement in respect of them. An environmental constraints plan of the site is available upon request. Any person wishing to make representations in relation to the likely environmental effects of the proposed improvement works should do so, in writing, to the email address specified below, within 30 days of the date of publication of this notice. Elinor Meloy, Project Manager

elinor.meloy@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk


Attachments

HAV2364808.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices