Search for more Public Notices in your area
Planning

Newport, Multi Planning Notice

Notice ID: NEW2370279

Notice effective from
26th March 2022 to 25th April 2022


Town And Country Planning Act 1990 (As Amended) Deddf Cynllunio Gwlad Athref1999 (Lei F I Diwygiwyd) Applications To Newport City Council Ceisiadauigyngor Dinas Casnewydd The Town And Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) Order Z01z [As Amended)
Gorchymyn Cynllunio Gwlad A Thref (Gweithdrefn Rheolidatrlygiad) (Cymru) 2012 (Fel Y'i Diwygiwyd) Notice Under Article 12 - Sylwi0 Dan Erthygl12 Planning (Listed Building And Conservation Areas) Act 1990 (As Amended) Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestreuig Ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 (Fel Ft Diwygiwyd) Section 67 - Development Affecting The Setting Of A Listed Building
Adran 67- Datrlygiad Sy'n Effeithio Ar Leoliad Adeilad Rhestredig
Section 73 - Development Affecting The Character Or Appearance Of A Conservation Area Adran 73 - Datrlygiad Yn Effeithio Cymeriad Neu Ymddangosiad Ardal Cadwraet Section 10 - Application For Listed Building Consent Adran 10 - Cais Am Ganiatad Adeilad Rhestredig

App No: 22/0110 - Change of use from office B1 to community arts space (sui generis) at 22 Cambrian Road.
App No: 22/0193 - Listed building consent for demolition of utility room and awning, construction of single storey rear extension, replacement of steps, retaining wall, kitchen door, windows and window lintels and dormer window cladding at 23 High Street, Caerleon.
A copy of the plans and documents relating to the application can be viewed

atwww.newport.gov.uk/

planningonline until 15/04/2022. If you do not have access to the internet please contact the case officer. Any person, who wishes to comment on an application, should do so in writing by that date to the Head of Regeneration, Investment and Housing, Newport City Council, Civic Centre, Newport, NP20 4UR, or by email to

planning@newport.gov.uk

or via the above website quoting the reference number. All comments received will be in the public domain and may be published on the Council's website. Gellir gweld copi o'r cynlluniau a'r dogfennau sy'n ymwneud a'r cais ar

www.newport.gov.uk/

planningonline hyd at (15/04/2022). Os nad oes gennych fynediad i'r rhyngrwyd ac na allwch felly weld y cais, cysylltwch 3'r swyddog achos Dylai unrhyw berson sy'n dymuno gwneud sylwadau ar gais, wneud hynny'n ysgrifenedig erbyn y dyddiad hwnnw at y Pennaeth Adfywio, Buddsoddi a Thai, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Casnewydd, NP20 4UR, neu drwy i i e-bost at

planning@newport.gov.uk

neu drwy'rwefan uchod gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod. Bydd unrhyw sylwadau a dderbynnir yn eiddo cyhoeddus a gellir eu Newport
Newport city council

Dated/Dyddiedig: 26th March 2022 Casnewydd
Casnewydd

Attachments

NEW2370279.pdf Download

Newport City Council

Civic Centre , Newport , South Wales , NP20 4UR

http://www.newport.gov.uk 01633 656 656

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices