Search for more Public Notices in your area
Traffic

Cwmbran, Temporary Prohibition of Pedestrians

Notice ID: NEW2371552

Notice effective from
30th March 2022 to 29th April 2022


Torfaen County Borough Council
Road Traffic Regulation Act 1984 (as Amended)
Section 14 (1)(b)
Public Footpath No. 169 (part) at Cwmbran
Temporary Prohibition of Pedestrians Order 2022

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as Amended) intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit pedestrians and cyclists from proceeding along Public Footpath No. 169 Cwmbran from its junction with Court Farm Road opposite number 109. The footpath then runs in a southerly direction for approximately 185 metres to its junction with Footpath 162.
Alternative routes have been identified and are shown as dashed black lines C-B-D on the Order Map.
The prohibition is necessary because of the likelihood of danger to the public.
The proposed Order will come into operation on 6 April 2022 and will continue in force for a period of 6 months or until the works have been completed, whichever is the sooner.
Dated: 30 March 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (Fel Y'l Diwygiwyd)

Adran 14 (1)(B)
Llwybr Cyhoeddus Rhif 169 (Rhan) Yng Nghwmbran
Gorchymyn Gwahardd Cerddwyr Dros Dro 2022

HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wrth arfer ei bwerau dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i Diwygiwyd) yn bwriadu gwneud Gorchymyn, nid llai na saith niwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, effaith yr hwn fydd gwahardd cerddwyr a beicwyr rhag teithio ar hyd Llwybr Cyhoeddus Rhif 169 Cwmbran o'i gyffordd a Court Farm Road gyferbyn a rhif 109. Mae'r llwybr troed wedyn yn mynd mewn cyfeiriad tua'r de am tua 185 metr hyd at ei gyffordd a Llwybr Troed 162.
Mae ffyrdd amgen wedi eu nodi ac i'w gweld ar y llinellau toriad du C-B-D ar Fap y Gorchymyn.
Mae angen y gwaharddiad oherwydd y tebygolrwydd o berygl i'r cyhoedd.
Daw'r Gorchymyn arfaethedig i rym ar 6 Ebrill 2022 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod o 6 mis neu tan fydd y gwaith wedi ei orffen, pa un bynnag fydd gyntaf.
Dyddiad: 30 Mawrth 2022

Attachments

NEW2371552.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices