Search for more Public Notices in your area
Welsh Government
Traffic

Wales, Multi Planning Notices

Notice ID: NEW2374629

Notice effective from
31st March 2022 to 30th April 2022

HYSBYSIAD STATUDOL
I gael copi print bras o'r Hysbysiad hwn, ffoniwch 03000 255 454 neu ebostiwch Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru
STATUTORY NOTICE
For a large print copy of this Notice contact 03000 255 454 or email Transportordersbranch@gov. wales
Llywodraeth Cymru Welsh Government

Deddf Cynllunio Gwlad A Thref 1990
Gorchymyn Cau Priffyrdd (Telford Street, Casnewydd) 202-

MAE GWEINIDOGION CYMRU yn bwriadu gwneud Gorchymyn o dan adran 247 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ("Deddf 1990") i awdurdodi cau'r darn o briffordd a ddisgrifir yn Atodlen 1 i'r Hysbysiad hwn ac i wella'r darn o briffordd a ddisgrifir yn Atodlen 2 i'r Hysbysiad hwn. Nid awdurdodir cau'r briffordd ond er mwyn gwneud y datblygiad yn unol a"r caniatad cynllunio a roddwyd o dan Ran 3 o Ddeddf 1990 gan Gyngor Dinas Casnewydd ar 1 Rhagfyr 2021 o dan y cyfeirnod 20/1138 ac a ddisgrifir yn Atodlen 3 i'r Hysbysiad hwn.

Bydd Gorchymyn Cau Priffyrdd (Telford Street, Casnewydd) 202- ("y Gorchymyn"), os caiff ei wneud, yn peidio 3 chael effaith os daw'r caniatcid cynllunio mewn cysylltiad 3'r datblygiad i ben neu os caiff ei ddirymu. Yn ystod yr 28 o ddiwrnodau o 31 Mawrth 2022 ymlaen, gellir edrych ar gopfau o'r Gorchymyn drafft a'r plan a adneuwyd yn rhad ac am ddim yng Nghanolfan Gymunedol Eveswell, Eveswell Street, Casnewydd NP19 8EP yn ystod oriau busnes arferol neu gellir eu cael yn rhad ac am ddim o'r cyfeiriad isod drwy ddyfynnu'r cyfeirnod qA1503254.

Rhaid anfon unrhyw wrthwynebiadau yn ysgrifenedig, gan nodi ar ba sail y'u gwneir, i: Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Pare Cathays, Caerdydd CF10 3NQ neu drwy e-bost i Trafnidiaeth.YGangenOrchmynion@llyw.cymru erbyn 27 Ebrill 2022.

Os ydych yn dymuno gwrthwynebu, cefnogi neu gyflwyno sylwadau, efallai y bydd angen i Lywodraeth

Cymru ymgynghori 3 phersonau a sefydliadau y tu allan i Lywodraeth Cymru. Fel rhan o'r broses
ymgynghori, bydd yr wybodaeth yr ydych wedi ei rhoi a'ch data personol yn cael eu trosglwyddo i'r
ceisydd/datblygwr ac, os oes angen, i'r awdurdod priffyrdd lleol i'w galluogi hwy i ymateb i chi. Ni fyddwn, fodd bynnag, yn datgelu eich manylion personol ond pan fo hynny'n angenrheidiol er mwyn
ymdrin 3'r materion a godwyd. Pan na fo gwrthwynebiadau yn gallu cael eu datrys a phan fo'r
Gorchymyn yn dod yn destun Ymchwiliad Cyhoeddus ("YC"), caiff pob gohebiaeth ei chopi'o i
Arolygydd yr YC ac fe'i cedwir yn y Llyfrgell YC lie y bydd ar gael i'r cyhoedd.
Os nad ydych yn dymuno i ddata personol gael ei anfon ymlaen at drydydd parti, dylech nodi pam pan fyddwch yn cyflwyno eich gohebiaeth a bydd Gweinidogion Cymru yn copi'o'r sylwadau i'r trydydd parti
priodol gyda'r enw a'r cyfeiriad wedi eu dileu. Os bydd YC yn cael ei gynnal, bydd yr Arolygydd yn
gweld y sylwadau ond efallai y bydd yn rhoi llai o sylw iddynt o ganlyniad i hyn.
Gellir gweld copi o'r Gorchymyn a'r Hysbysiad ar wefan Llywodraeth Cymru ar

https://l

lyw.cym ru/gorch myn ion-ca u.

J SADDLER,
Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru
Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru

ATODLEN 1 Y darn o briffordd sydd i'w gau (Bras amcan yw pob mesuriad)

Darn afreolaidd ei sidp o briffordd ar ymyl ogleddol Telford Street, rhwng Dudley Street a Walsall Street, sy'n 17.3 o fetrau yn y man hiraf ac yn 4.1 metr yn y man lletaf, a ddangosir 3 llinellau sebra ar y plan a adneuwyd.
ATODLEN 2 Y darn o briffordd sydd i'w wella (Bras amcan yw pob mesuriad)
Darn afreolaidd ei sieip o briffordd ar ymyl ogleddol Telford Street, rhwng Dudley Street a Walsall Street, sy'n 20 metr yn y man hiraf ac yn 2 fetr yn y man lletaf, a ddangosir a* chroeslinellau ar y plan a adneuwyd.
ATODLEN 3 Y Datblygiad
Datblygiad arfaethedig i adeiladu 54 o unedau preswyl, mynedfa, cau priffordd, gweithrediadau peirianyddol, gwaith tirlunio, gwaith draenio a gwaith cysylltiedig.


Town And Country Planning Act 1990
The Stopping Up Of Highways (Telford Street, Newport) Order 202-

THE WELSH MINISTERS propose to make an Order under section 247 of the Town and Country Planning Act 1990 ("the 1990 Act") to authorise the stopping up of the length of highway described in Schedule 1 to this Notice and to improve the length of highway described in Schedule 2 to this Notice. The stopping up will be authorised only in order to enable the development to be carried out in accordance with planning permission granted under Part 3 of the 1990 Act by Newport City Council on 1 December 2021 with reference number 20/1138 and described in Schedule 3 to this Notice. The Stopping Up of Highways (Telford Street, Newport) Order 202- ("the Order"), if made, will cease to have effect if planning permission in respect of the development expires or is revoked. During 28 days from 31 March 2022 copies of the draft Order and the deposited plan may be inspected free of charge at Eveswell Community Centre, Eveswell Street, Newport, NP19 8EP during normal business hours or may be obtained free of charge from the address below quoting reference qAI 503254.
Objections, specifying the grounds on which they are made, must be sent in writing to Orders Branch, Transport, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ or by email to TransportOrdersBranch@ gov.wales by 27 April 2022.
If you wish to object, support or make representations, the Welsh Government may need to consult with persons and organisations outside the Welsh Government. As part of the consultation process, the information you have provided and your personal data will be passed to the applicant/developer and, if necessary, to the local highway authority to enable them to respond to you. We will, however, only disclose your personal details where it is necessary to do so to address the issues raised. Where objections cannot be resolved and the Order becomes subject to a Public Inquiry ("PI"), all correspondence is copied to the Inspector of the PI and is available in the PI library when it becomes publicly available.
If you do not wish personal data to be forwarded to third parties, you should state why when
submitting your correspondence and the Welsh Ministers will copy the representations to the
appropriate third parties with the name and address removed and if there is to be a PI, the
representations will be seen by the Inspector who may give them less weight as a result.
A copy of the Order and Notice can be viewed on the Welsh Government's website at

https://gov.wales/stopping-orders

.

J SADDLER,
Transport, Welsh Government
Transport, Welsh Government

SCHEDULE 1 Length of highway to be stopped up (All measurements are approximate)

An irregular shaped length of highway located on the northern edge of Telford Street, in between Dudley Street and Walsall Street, with a maximum length of 17.3 metres and a maximum width of 4.1 metres shown by zebra hatching on the deposited plan.
SCHEDULE 2
Length of highway to be improved
(All measurements are approximate)
An irregular shaped length of highway located on the northern edge of Telford Street, in between Dudley Street and Walsall Street, with a maximum length of 20 metres and a maximum width of 2 metres shown by crosshatching on the deposited plan.
SCHEDULE 3 The Development
The proposed construction of 54 residential units, access, stopping up of highway, engineering operations, landscaping, drainage and associated works.

Attachments

NEW2374629.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices