Search for more Public Notices in your area
Natural Resources Wales
General

Vary a full licence to abstract Water Resources Act 1991 (as amended by the Water Act 2003)

Notice ID: NEW2389550

Notice effective from
15th April 2022 to 15th May 2022

Cyfoeth Naturiol Cymru
Natural Resources Wales

Amrywio trwydded lawn i dynnu dwr Deddf Adnoddau Dwr 1991 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Dwr 2003)
Deddf Adnoddau Dwr 1991 (fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Dwr 2003)
Hysbysir trwy hyn, yn unol ag Adran 37 Deddf Adnoddau Dwr 1991 a Rheoliad 6 Rheoliadau Adnoddau Dwr (Tynnu a Chronni Dwr) 2006 i gais gael ei wneud i Cyfoeth Naturiol Cymru gan Dwr Cymru Cyfyngedig i amrywio trwydded lawn i dynnu dwr, rhif cyfres 20/56/11/0005, sy'n awdurdodi tynnu dwr o Nant Henllys yng Nghyfeirnod Grid Cenedlaethol ST 27 91. Yr amrywiad y gwneir cais amdano yw i gymhwyso isafswm llif gweddilliol o 1.331 Ml/dydd 05.4 l/e i'r tyniad.
Gallwch weld y dogfennau cais yn rhad ac am ddim, o'n cofrestr gyhoeddus ar-lein yn https:/^publicregister.naturalresources.wales/. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r manylion cais isod neu gallwch ofyn am gopi o'r wybodaeth gennym ni. Gall hyn gymryd amser i'w brosesu a gellid codi tal am hynny.
Os ydych am ofyn am gopi neu dymunwch wneud sylwadau ynghylch y cais, rhaid ichi wneud hynny yn ysgrifenedig, gan ddyfynnu enw'r ymgeisydd a'r Cyfeirnod PAN-016861 wrth Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaeth Trwyddedu, Ty Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 OTP neu drwy e-bost i

permittingconsultations@naturalresourceswales.gov

. uk erbyn 18/05/2022 fan bellaf.
Er mwyn cael rhagor o wybodaeth, gweler adran ymgynghoriadau ein gwefan http:/matura I resources. wales/?lang=cy neu ffoniwch ein Canolfan Gofal Cwsmeriaid 0300 0653000 (Dydd Llun-Gwener, 9-5).

Vary a full licence to abstract
Water Resources Act 1991 (as amended by the Water Act 2003)
Notice is hereby given, in accordance with Section 37 of the Water Resources Act 1991 and Regulation 6 of the Water Resources (Abstraction and Impounding) Regulations 2006 that an application has been made to Natural Resources Wales by Dwr Cymru Welsh Water to vary a full licence to abstract water, serial number 20/56/11/0005, which authorises the abstraction of water from Nant Henllys at National Grid Reference ST 27 91. The variation applied for is to apply a minimum residual flow of 1.331 Ml/day (15.4 l/s) to the abstraction.
You can see the application documents free of charge, from our on-line public register at

https://publicregister.naturalresources.wales/

. You can search for the documents using the application details below or you can request a copy of the information from us. This may take time to process and there could be a charge.
If you wish to request a copy of the application or comment on it, you must do so in writing, quoting the name of the applicant and Reference Number PAN-016861 to Natural Resources Wales, Permitting Service, Cambria House, 29 Newport Road, Cardiff, CF24 OTP or by email to permittingconsultations@naturalresourceswales.

gov.uk

by no later than 18/05/2022.
For further information please see the consultations section of our website http:/^naturalresources. wales/?lang=en or call our Customer Care Centre 0300 0653000 (Mon-Fri, 9am-5pm).

Attachments

NEW2389550.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices