Search for more Public Notices in your area
Traffic

Brook Street, Temporary Prohibition of Traffic

Notice ID: NEW2388344

Notice effective from
20th April 2022 to 20th May 2022


Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 Adran I4(I)(A) (Fel Y'l Diwygiwyd) Brook Street, Cwmbran Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu gwneud Gorchymyn, nid llai na saith niwrnod ar 61 dyddiad yr Hysbysiad hwn, a fydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Brook Street, Cwmbran.
Does dim ffordd amgen ar gael. (Cedwir mynediad i drigolion a'r gwasanaethau bryd cyhyd ag y bo hynny'n rhesymol ymarferol).
Mae'r gwaharddiad yn angenrheidiol oherwydd bod gwaith yn cael ei wneud neu fe fwriedir i waith gael ei wneud ar neu'n agos at yr heol i wella'r heol iddi fod o safon y gellir ei mabwysiadu.
Bydd y Gorchymyn arfaethedig mewn grym o ddydd Uun 2il Mai 2022 tan ddydd Gwener laf Gorffennaf 2022 am 9 wythnos ac unrhyw ddiwrnodau eraill yr ystyrir eu bod ynarigenrheididofewncyfnodnadyw'nfwyna 18 mis.

Dyddiwyd: 20fed Ebrill 2022 Stephen Vickers, Prif Weithredwr, Y GanoHan Ddinesig, Pont-y-pwl Torfaen, NP4 6YB


Road Traffic Regulation Act 1984 Section 14 (I) (A) (As Amended) Brook Street, Cwmbran Temporary Prohibition Of Traffic Order 2022

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Brook Street, Cwmbran.
No alternative route is available. (Access for residents and emergency services will be maintained as far as is reasonably practicable).
The prohibition is necessary because works are being or are proposed to be executed on or near the road to bring the road up to adoptable standards.
The proposed Order will operate from Monday 2nd May 2022 to Friday Ist July 2022 for 9 weeks and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.

Dated: 20th April 2022

Stephen Vickers, Chief Executive, Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2388344.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices