Search for more Public Notices in your area
Natural Resources Wales
Planning

Announcement Of Intention Not To Prepare An Environmental Statement

Notice ID: NEW2392407

Notice effective from
22nd April 2022 to 22nd May 2022

Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales
Cyfoeth Naturiol Cymru Natural Resources Wales

Hysbysiad O Fwriad I Beidio A Pharatoi Datganiad Amgylcheddol

Rheollad 12B Asesu Effelthlau Amgylcheddol (Gwaith Gwella Draenio Tir) (Rheoliadau Diwygio) 2017/585
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hysbysu ei fod yn bwriadu gwneud gwaith i wella Depo Pye Corner CNC, Trefonnen, Casnewydd NP18 2BT. Bydd y gwaith gwella arfaethedig yn cynnwys cynnal a chadw wyneb yr iard, ac adeiladu siediau diwydiannol gyda phaneli ffotofoltaig ar y to, i storio a rhoi cysgod i beiriannau a deunyddiau yn rhan ddeheuol y depo, yn ogystal a gwella'r maes parcio drwy ychwanegu mannau gwefru ar gyfer ceir trydan.
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn ystyried nad yw'r gwaith gwella yn debygol o gael effaith sylweddol ar yr amgylchedd ac nid yw'n bwriadu paratoi datganiad amgylcheddol ar ei gyfer. Er na fwriedir gwneud datganiad amgylcheddol, mae'r cynllun wedi ystyried ffactorau amgylcheddol sy'n gysylltiedig S'r safle ac wedi ymgorffori gwelliannau amgylcheddol pan fo'n bosibl. Dylai unrhyw un sy'n dymuno gwneud sylwadau mewn perthynas ag effeithiau amgylcheddol tebygol y gwaith gwella arfaethedig, wneud hynny'n ysgrifenedig, a'u hafon i'r e-bost isod, o fewn 28 diwrnod ar 61 cyhoeddi'r hysbysiad hwn. Alexia Dimitriou, Cyflawni Prosiectau a Rhaglen alexia.dimitriou@cyfoethnaturiol.cymru

Announcement Of Intention Not To Prepare An Environmental Statement

(Regulation 12B of the Environmental Impact Assessment (Land Drainage Improvement Works) (Amendment Regulations) 2017/585
Natural Resources Wales gives notice that it proposes to carry out improvement works to NRW Pye Corner Depot, Nash, Newport NP18 2BT The proposed improvement works will involve maintenance of the yard surface, and the erection of industrial sheds with roof PV panels, to act as storage and cover for plant and material to the south of the depot, alongside the improvement of car parking spaces upgraded to EV charging points.
Natural Resources Wales considers that the improvement works are not likely to have significant effects on the environment and does not intend to prepare an environmental statement in respect of them. Although an environmental statement is not proposed, the scheme design has considered environmental factors associated with the site and incorporated environmental improvements where feasible. Any person wishing to make representations in relation to the likely environmental effects of the proposed improvement works should do so, in writing, to the e-mail specified below, within 28 days of the date of publication of this notice. Alexia Dimitriou, Projects and Programme Delivery

alexia.dimitriou@naturalresourceswale5.gov.uk


Attachments

NEW2392407.pdf Download

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices