Search for more Public Notices in your area
Traffic

Commercial Street, Temporary Prohibition of Driving

Notice ID: NEW2392647

Notice effective from
22nd April 2022 to 22nd May 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerphilly County Borough Council
B4251 Commercial Street, Pontllan-fraith Gorchymyn Gwahardd Gyrru Dros Dro 2022

HYSBYSIR
drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, wrth weithredu ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd), yn bwriadu, mewn nid llai na saith diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn, wneud Gorchymyn a fydd a'r effaith o wahardd cerbydau rhag mynd ar hyd:-
B4251 Commercial Street, Pontllan-fraith wrth y gyffordd a Tram Road.
Disgwylir i'r Gorchymyn arfaethedig gychwyn ar 2 Mai 2022 am gyfnod nid yn fwy na deunaw mis neu nes bod y gweithfeydd wedi eu cwblhau, p'un bynnag sydd gynharaf.
Bydd llwybr amgen ar gael drwy B4251 Commercial Street, Newbridge Road, Cylchfan Springfield, Ffordd Gyswllt Heol Penmaen Road i Newbridge Road, Cylchfan Heol Penmaen, Ffordd Gyswllt Ddeheuol ar draws y Cwm, Blackwood Road, Cylchfan y Ganolfan Ddinesig, Blackwood Road, Cylchfan Coed Duon, Commercial Street, Cylchfan y Plaza, Commercial Street.
Y rheswm dros wneud y Gorchymyn yw caniatau gwaith amnewid ceuffos dwr wyneb.
Mae'r Gorchymyn yn ofynnol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.
Gellir cael rhagor o wybodaeth gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili yn uniongyrchol ar 01443 815588 neu

barria@caerffili.gov.uk

yn ystod oriau swyddfa arferol.
Dyddiedig 22 Ebrill 2022
Marcus Lloyd,
Pennaeth Isadeiledd,
Ty Tredomen, Pare Tredomen,
Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF

B4251 Commercial Street, Pontllanfraith Temporary Prohibition

of Driving Order 2022

NOTICE
is hereby given that Caerphilly County Borough Council in exercise of its powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intends in not less than seven days from the date of this Notice to make an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles from proceeding along:-
B4251 Commercial Street, Pontllanfraith at its junction with Tram Road.
The proposed Order is expected to commence on 2 May 2022 for a period not exceeding eighteen months or until the works have been completed, whichever is the earlier.
An alternative route will be available via B4251 Commercial Street, Newbridge Road, Springfield Roundabout, Penmaen Road to Newbridge Road Link, Penmaen Road Roundabout, Southern Cross Valley Link, Blackwood Road, Civic Centre Roundabout, Blackwood Road, Blackwood Roundabout, Commercial Street, Plaza Roundabout, Commercial Street.
The reason for making the Order is to allow for replacement of surface water culvert.
The Order is required by Caerphilly County Borough Council.
Further information can be obtained from Caerphilly County Borough Council directly on 01443 815588 or by emailing

barria@caerphilly.gov.uk

during normal office hours.
Dated 22nd April 2022
Marcus Lloyd,
Head of Infrastructure,
Tredomen House, Tredomen Park,
Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7WF

Attachments

NEW2392647.pdf Download

Caerphilly County Borough Council

Ty Penallta , Tredomen Park , Ystrad Mynach , CF82 7PG

http://www.caerphilly.gov.uk 01443 815 588 or 01495 226 622

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices