Search for more Public Notices in your area
Traffic

Stoney Road, Temporary Prohibition of Traffic

Notice ID: NEW2388406

Notice effective from
27th April 2022 to 27th May 2022


Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 Adran I4(I)(A) (Fel Vi Diwygiwyd) Stoney Road, Garndiffaith Gorchymyn Gwahardd Traffig Dros Dro 2022

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, drwy arfer ei bwerau o dan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y'i diwygiwyd) yn bwriadu gwneud Gorchymyn, nid llai na saith niwrnod ar 61 dyddiad yr Hysbysiad hwn, a fydd yn gwahardd unrhyw draffig rhag teithio ar hyd rhan o Stoney Road, Garndiffaith.
Mae'r ffordd amgen ar hyd Stoney Road, Harpers Road, Viaduct Road ac i'r gwrthwyneb (Cedwir mynediad i drigolion a'r gwasanaethau brys cyhyd ag y bo hynny'n rhesymol ymarferol).
Mae'r gwaharddiad yn angenrheidiol oherwydd bod gwaith yn cael ei wneud neu fe fwriedir i waith gael ei wneud ar neu'n agos at yr heol i atgyweirio falf gau.
Bydd y Gorchymyn arfeethedig mewn grym o ddydd Uun 9fed Mai 2022 tan ddydd Mercher I leg Mai 2022 am 3 diwrnod ac unmyw ddiwmodau eraill yr ystyrir eu bod yn angenrheidiol o fewn cyfhod nad yw'n fwy na 18 mis

Dyddiwyd: 27ain Ebrill 2022

Stephen Vickers, Prff Weithredwr, Y Ganolfan
Ddinesig, Pont-y-pwl Torfaen, NP4 6YB


Road Traffic Regulation Act 1984 Section 14 (L)(A) (As Amended) Stoney Road, Garndiffaith Temporary Prohibition Of Traffic Order 2022

NOTICE is hereby given that the County Borough Council of Torfaen in exercise of their powers under the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) intend not less than seven days from the date of this Notice to make an Order the effect of which will be to prohibit any traffic from proceeding along a section of Stoney Road, Garndiffaith.
The alternative route is along Stoney Road, Harpers Road, Viaduct Road and vice versa. (Access for residents and emergency services will be maintained as far as is reasonably practicable).
The prohibition is necessary because works are being or are proposed to be executed on or near the road to renew a leaking stop tap.
The proposed Order will operate from Monday 9th May 2022 to Wednesday I Ith May 2022 for 3 days and any other days deemed necessary within a period not exceeding 18 months.

Dated: 27th April 2022 Stephen Vickers, Chief Executive,Civic Centre, Pontypool, Torfaen, NP4 6YB

Attachments

NEW2388406.pdf Download

Torfaen County Borough Council

Civic Centre , Pontypool , Torfaen , NP4 6YB

http://www.torfaen.gov.uk 01495 762 200

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices